Back to #2927
Go Up ↑ << Matthew 6:6 >>
Go Up ↑ << Matthew 6:6 >>
KJV : But <1161> thou <4771>, when <3752> thou prayest <4336> (5741), enter <1525> (5628) into <1519> thy <4675> closet <5009>, and <2532> when thou hast shut <2808> (5660) thy <4675> door <2374>, pray <4336> (5663) to thy <4675> Father <3962> which <3588> is in <1722> secret <2927>; and <2532> thy <4675> Father <3962> which <3588> seeth <991> (5723) in <1722> secret <2927> shall reward <591> (5692) thee <4671> openly <1722> <5318>.
NASB : "But you, when you pray, go into your inner room, close your door and pray to your Father who is in secret, and your Father who sees \i1 what is done\i0 in secret will reward you.
NASB# : <R>"But you, when<3752> you pray<4336>, go<1525> into your inner<5009> room<5009>, close<2808> your door<2374> and pray<4336> to your Father<3962> who<3588> is in secret<2927>, and your Father<3962> who<3588> sees<991> <I>what is done</I> in secret<2927> will reward<591> you.</R>
Akan
tetapi
ketika
kamu
berdoa
masuklah
ke
dalam
kamarmu
dan
tutuplah
pintunya
dan
berdoalah
kepada
Bapamu
yang
ada
di
tempat
tersembunyi
maka
Bapamu
yang
melihat
yang
tersembunyi
itu
akan
memberikan
upah
kepadamu
<4771> su
thou 178 [pron; 178]
<1161> de
but 1237, and 934 [conj; 2870]
<3752> otan
when 115, as soon as 2 [particle; 122]
<4336> proseuch
pray 83, make prayer 3 [v; 87]
<1525> eiselye
enter 107, go 22 [v; 198]
<1519> eiv
into 573, to 281 [prep; 1774]
<3588> to
which 413, who 79 [article; 543]
<5009> tameion
closet 2, secret chamber 1 [n n; 4]
<4675> sou
thy 358, thee 76 [pron; 498]
<2532> kai
and 8173, also 514 [conj; 9251]
<2808> kleisav
shut 12, shut up 4 [v; 16]
<3588> thn
which 413, who 79 [article; 543]
<2374> yuran
door 38, gate 1 [n f; 39]
<4675> sou
thy 358, thee 76 [pron; 498]
<4336> proseuxai
pray 83, make prayer 3 [v; 87]
<3588> tw
which 413, who 79 [article; 543]
<3962> patri
Father 268, father 150 [n m; 419]
<4675> sou
thy 358, thee 76 [pron; 498]
<3588> tw
which 413, who 79 [article; 543]
<1722> en
in 1902, by 163 [prep; 2801]
<3588> tw
which 413, who 79 [article; 543]
<2927> kruptw
secret 12, hid 3 [adj; 19]
<2532> kai
and 8173, also 514 [conj; 9251]
<3588> o
which 413, who 79 [article; 543]
<3962> pathr
Father 268, father 150 [n m; 419]
<4675> sou
thy 358, thee 76 [pron; 498]
<3588> o
which 413, who 79 [article; 543]
<991> blepwn
see 90, take heed 12 [v; 135]
<1722> en
in 1902, by 163 [prep; 2801]
<3588> tw
which 413, who 79 [article; 543]
<2927> kruptw
secret 12, hid 3 [adj; 19]
<591> apodwsei
pay 9, give 9 [v; 48]
<4671> soi
thee 200, thou 14 [pron; 221]