Back to #5503
Go Up ↑ << Luke 4:26 >>
Go Up ↑ << Luke 4:26 >>
KJV : But <2532> unto <4314> none <3762> of them <846> was <3992> (0) Elias <2243> sent <3992> (5681), save <1508> unto <1519> Sarepta <4558>, [a city] of Sidon <4605>, unto <4314> a woman <1135> [that was] a widow <5503>.
NASB : and yet Elijah was sent to none of them, but only to Zarephath, \i1 in the land\i0 of Sidon, to a woman who was a widow.
NASB# : <R>and yet Elijah<2243> was sent<3992> to none<3762> of them, but only<1487><3361> to Zarephath<4558>, <I>in the land</I> of Sidon<4606>, to a woman<1135> who was a widow<5503>.</R>
Akan
tetapi
Elia
tidak
diutus
kepada
siapa
pun
kecuali
kepada
seorang
janda
di
Sarfat
di
daerah
Sidon
<2532> kai
and 8173, also 514 [conj; 9251]
<4314> prov
unto 340, to 203 [prep; 726]
<3762> oudemian
no man 94, nothing 68 [pron; 236]
<846> autwn
him 1952, his 1084 [pron; 5787]
<3992> epemfyh
send 77, thrust in 2 [v; 81]
<2243> hliav
Elias 30 [n pr m; 30]
<1487> ei
if 242, whether 21 [conj; 292]
<3361> mh
not 486, no 44 [particle; 673]
<1519> eiv
into 573, to 281 [prep; 1774]
<4558> sarepta
Sarepta 1 [n pr loc; 1]
<3588> thv
which 413, who 79 [article; 543]
<4606> sidwniav
Sidon 1 [adj; 1]
<4314> prov
unto 340, to 203 [prep; 726]
<1135> gunaika
women 129, wife 92 [n f; 221]
<5503> chran
widow 27 [n f; 27]