Index | Index Noun | Type Noun: Prev # (2250) Next # (3196)

Index | Index Semirare | Type Semirare: Prev # (1904) Next # (2579)

Prev # (2380)
Next # (2382)
Strong#:2381 // ywmav Thomas
Orig:n pr m // of Aramaic origin, cf \\08380\\ \^amwt\^
NASB:==>Thomas(11).
AV=12==>Thomas 12
Definition:
 Thomas = "a twin"

 1) one of the apostles
    NASB:  the twin, Thomas, one of the twelve apostles:

Total: 11
CHECKED
Tomas11·········· ·
UNCHECKED
Next # (2382)
Prev # (2380)