Index | Index Noun | Type Noun: Prev # (2250) Next # (3196)

Index | Index Semirare | Type Semirare: Prev # (2657) Next # (3305)

Prev # (2785)
Next # (2787)
Strong#:2786 // khfav Kephas
Orig:n pr m // of Aramaic origin, cf \\03710\\ \^apyk\^
NASB:==>Cephas(9).
AV=6==>Cephas 6
Definition:
 Cephas = "stone"

 1) another name for the apostle Peter
    NASB:  a rock, Cephas, a name given to the apostle Peter:

Total: 9
CHECKED
Kefas8········
Petrus1·
UNCHECKED
Next # (2787)
Prev # (2785)