Index | Index Rest | Type Rest: Prev # (5125) Next # (5127)

Prev # (5125)
Next # (5127)
Strong#:5126 // touton touton
Orig:pron // accusative case singular masculine of \\3778\\
NASB:==>q.v.
AV=64==>this 39, him 18, that 4, this fellow 2, the same 1
Definition:
 1) this
    NASB:  XXX

Total: 60
CHECKED
ini27·········· ·········· ·······
itu5·····
inilah3···
Teudas1·
yaitu1·
dia1·
Dia1·
Orang ini3···
Orang ini1·
Orang itu1·
UNCHECKED
  [NOT TRANSLATED]16·········· ······
COMBO EDITOR
Next # (5127)
Prev # (5125)