Back to #4983
Ezra 10:30
Dari keturunan Pahat-Moab Adna dan Kelal Benaya Maaseya Matania Bezaleel Binui dan Manasye
<1121> <0> <6355> <5733> <3636> <1141> <4641> <4983> <1212> <1131> <4519> <0>
AV: And of the sons <01121> of Pahathmoab <06355>; Adna <05733>, and Chelal <03636>, Benaiah <01141>, Maaseiah <04641>, Mattaniah <04983>, Bezaleel <01212>, and Binnui <01131>, and Manasseh <04519>.