Back to #2382
Nehemiah 11:5
dan Maaseya anak Barukh anak Kolhoze anak Hazaya anak Adaya anak Yoyarib anak Zakharia keturunan Syela
<4641> <1121> <1263> <1121> <0> <3626> <1121> <2382> <1121> <5718> <1121> <3114> <1121> <2148> <1121> <8023>
AV: And Maaseiah <04641> the son <01121> of Baruch <01263>, the son <01121> of Colhozeh <03626>, the son <01121> of Hazaiah <02382>, the son <01121> of Adaiah <05718>, the son <01121> of Joiarib <03114>, the son <01121> of Zechariah <02148>, the son <01121> of Shiloni <08023>.