Back to #523
Psalms 117:1
Pujilah TUHAN hai segala bangsa megahkanlah Dia hai segala suku bangsa
<1984> <853> <3068> <3605> <1471> <7623> <3605> <523>
AV: O praise <01984> (8761) the LORD <03068>, all ye nations <01471>: praise <07623> (8761) him, all ye people <0523>.