Back to #6677
The Song of Songs 4:4
Lehermu bagaikan menara Daud yang dibangun dalam barisan-barisan batu yang padanya bergantungan seribu perisai semuanya perisai orang-orang perkasa
<4026> <1732> <6677> <1129> <8530> <505> <4043> <8518> <5921> <3605> <7982> <1368>
AV: Thy neck <06677> [is] like the tower <04026> of David <01732> builded <01129> (8803) for an armoury <08530>, whereon there hang <08518> (8803) a thousand <0505> bucklers <04043>, all shields <07982> of mighty men <01368>.
The Song of Songs 7:4
Lehermu bagaikan menara gading Matamu bagaikan telaga-telaga di Hesybon dekat pintu gerbang Batrabim Hidungmu bagaikan menara Lebanon yang menghadap ke Damsyik
<6677> <4026> <8127> <5869> <1295> <2809> <5921> <8179> <0> <1337> <639> <4026> <3844> <6822> <6440> <1834>
AV: Thy neck <06677> [is] as a tower <04026> of ivory <08127>; thine eyes <05869> [like] the fishpools <01295> in Heshbon <02809>, by the gate <08179> of Bathrabbim <01337>: thy nose <0639> [is] as the tower <04026> of Lebanon <03844> which looketh <06822> (8802) toward <06440> Damascus <01834>.