Back to #2705
Joshua 15:28
Hazar-Sual Bersyeba dan segala anak kotanya
<0> <2705> <0> <884> <964>
AV: And Hazarshual <02705>, and Beersheba <0884>, and Bizjothjah <0964>,
Joshua 19:3
Hazar-Sual Bala Ezem
<0> <2705> <1088> <6107>
AV: And Hazarshual <02705>, and Balah <01088>, and Azem <06107>,
1 Chronicles 4:28
Mereka tinggal di Bersyeba Molada Hazar-Sual
<3427> <0> <884> <4137> <0> <2705>
AV: And they dwelt <03427> (8799) at Beersheba <0884>, and Moladah <04137>, and Hazarshual <02705>,
Nehemiah 11:27
di Hazar-Sual di Bersyeba dan desa-desa di sekelilingnya
<0> <2705> <0> <884> <1323>
AV: And at Hazarshual <02705>, and at Beersheba <0884>, and [in] the villages <01323> thereof,