Back to #5146
Go Up ↑ << 1 Chronicles 1:4 >>
Go Up ↑ << 1 Chronicles 1:4 >>
KJV : Noah <05146>, Shem <08035>, Ham <02526>, and Japheth <03315>.
NASB : Noah, Shem, Ham and Japheth.
NASB# : Noah<5146>, Shem<8035>, Ham<2526> and Japheth<3315>.
Nuh
Sem
Ham
dan
Yafet
<05146> xn
Noah 46 [n pr m; 46]
<08035> Ms
Shem 17 [n pr m; 17]
<02526> Mx
Ham 16 [; 16]
<03315> tpyw
Japheth 11 [n pr m; 11]
<00> o
[; 0]