Back to #3309
Go Up ↑ << 1 Chronicles 14:6 >>
Go Up ↑ << 1 Chronicles 14:6 >>
KJV : And Nogah <05052>, and Nepheg <05298>, and Japhia <03309>,
NASB : Nogah, Nepheg, Japhia,
NASB# : Nogah<5052>, Nepheg<5298>, Japhia<3309>,
Nogah
Nefeg
Yafia
<05052> hgnw
Nogah 2 [n pr m; 2]
<05298> gpnw
Nepheg 4 [n pr m; 4]
<03309> eypyw
Japhia 5 [; 5]