Back to #5516
Go Up ↑ << Nehemiah 7:55 >>
Go Up ↑ << Nehemiah 7:55 >>
KJV : The children <01121> of Barkos <01302>, the children <01121> of Sisera <05516>, the children <01121> of Tamah <08547>,
NASB : the sons of Barkos, the sons of Sisera, the sons of Temah,
NASB# : the sons<1121> of Barkos<1302>, the sons<1121> of Sisera<5516>, the sons<1121> of Temah<8547>,
keturunan
Barkos
keturunan
Sisera
keturunan
Temah
<01121> ynb
son 2978, children 1568 [n m; 4906]
<01302> owqrb
Barkos 2 [n pr m; 2]
<01121> ynb
son 2978, children 1568 [n m; 4906]
<05516> aroyo
Sisera 21 [n pr m; 21]
<01121> ynb
son 2978, children 1568 [n m; 4906]
<08547> xmt
Thamah 1, Tamah 1 [n pr m; 2]