Back to #5838
Go Up ↑ << Nehemiah 10:2 >>
Go Up ↑ << Nehemiah 10:2 >>
KJV : Seraiah <08304>, Azariah <05838>, Jeremiah <03414>,
NASB : Seraiah, Azariah, Jeremiah,
NASB# : Seraiah<8304>, Azariah<5838>, Jeremiah<3414>,
Seraya
Azarya
Yeremia
<08304> hyrv
Seraiah 20 [; 20]
<05838> hyrze
Azariah 48 [n pr m; 48]
<03414> hymry
Jeremiah 147 [n pr m; 147]