Back to #2811
Go Up ↑ << Nehemiah 10:11 >>
Go Up ↑ << Nehemiah 10:11 >>
KJV : Micha <04316>, Rehob <07340>, Hashabiah <02811>,
NASB : Mica, Rehob, Hashabiah,
NASB# : Mica<4316>, Rehob<7340>, Hashabiah<2811>,
Mikha
Rehob
Hasabya
<04316> akym
Micha 4, Micah 1 [n pr m; 5]
<07340> bwxr
Rehob 10 [; 10]
<02811> hybsx
Hashabiah 15 [n pr m; 15]