Go Up ↑ << Nehemiah 12:3 >>
Go Up ↑ << Nehemiah 12:3 >>
KJV : Shechaniah <07935>, Rehum <07348>, Meremoth <04822>, {Shechaniah: also called, Shebaniah} {Rehum: also called, Harim} {Meremoth: also called, Meraioth}
NASB : Shecaniah, Rehum, Meremoth,
NASB# : Shecaniah<7935>, Rehum<7348>, Meremoth<4822>,
Sekhanya
Rehum
Meremot
<07935> hynks
Shechaniah 8, Shecaniah 2 [n pr m; 10]
<07348> Mxr
Rehum 8 [n pr m; 8]
<04822> tmrm
Meremoth 6 [n pr m pl; 6]