Back to #8098
Go Up ↑ << Nehemiah 12:6 >>
Go Up ↑ << Nehemiah 12:6 >>
KJV : Shemaiah <08098>, and Joiarib <03114>, Jedaiah <03048>,
NASB : Shemaiah and Joiarib, Jedaiah,
NASB# : Shemaiah<8098> and Joiarib<3080>, Jedaiah<3048>,
Semaya
Yoyarib
Yedaya
<08098> hyems
Shemaiah 41 [n pr m; 41]
<03114> byrywyw
Joiarib 5 [n pr m; 5]
<03048> hyedy
Jedaiah 11 [n pr m; 11]