Back to #8098
Go Up ↑ << Nehemiah 12:18 >>
Go Up ↑ << Nehemiah 12:18 >>
KJV : Of Bilgah <01083>, Shammua <08051>; of Shemaiah <08098>, Jehonathan <03083>;
NASB : of Bilgah, Shammua; of Shemaiah, Jehonathan;
NASB# : of Bilgah<1083>, Shammua<8051>; of Shemaiah<8098>, Jehonathan<3083>;
dari
Bilga
Samua
dari
Semaya
Yonatan
<01083> hglbl
Bilgah 3 [n pr m; 3]
<08051> ewms
Shammua 5 [n pr m; 5]
<08098> hyemsl
Shemaiah 41 [n pr m; 41]
<03083> Ntnwhy
Jonathan 79, Jehonathan 3 [n pr m; 82]