Back to #8098
Go Up ↑ << Nehemiah 12:34 >>
Go Up ↑ << Nehemiah 12:34 >>
KJV : Judah <03063>, and Benjamin <01144>, and Shemaiah <08098>, and Jeremiah <03414>,
NASB : Judah, Benjamin, Shemaiah, Jeremiah,
NASB# : Judah<3063>, Benjamin<1144>, Shemaiah<8098>, Jeremiah<3414>,
Yehuda
Benyamin
Semaya
dan
Yeremia
<03063> hdwhy
Judah 808, Bethlehemjudah + \\01035\\ 10 [n pr m; 818]
<01144> Nmynbw
Benjamin 161 [n pr m; 161]
<08098> hyemsw
Shemaiah 41 [n pr m; 41]
<03414> hymryw
Jeremiah 147 [n pr m; 147]
<00> o
[; 0]