Back to #5284
Go Up ↑ << Job 20:1 >>
Go Up ↑ << Job 20:1 >>
KJV : Then answered <06030> (8799) Zophar <06691> the Naamathite <05284>, and said <0559> (8799),
NASB : Then Zophar the Naamathite answered,
NASB# : Then Zophar<6691> the Naamathite<5284> answered<6030>,
Lalu
Zofar
orang
Naama
menjawab
katanya
<06030> Neyw
answer 242, hear 42 [v; 329]
<06691> rpu
Zophar 4 [n pr m; 4]
<05284> ytmenh
Naamathite 4 [adj; 4]
<0559> rmayw
said 4874, speak 179 [v; 5308]