Back to #215
Go Up ↑ << Psalms 31:16 >>
Go Up ↑ << Psalms 31:16 >>
KJV : Make thy face <06440> to shine <0215> (8685) upon thy servant <05650>: save <03467> (8685) me for thy mercies <02617>' sake.
NASB : Make Your face to shine upon Your servant; Save me in Your lovingkindness.
NASB# : Make Your face<6440> to shine<215> upon Your servant<5650>; Save<3467> me in Your lovingkindness<2617>.
Buatlah
wajah-Mu
bersinar
atas
hamba-Mu
selamatkanlah
aku
dalam
kasih
setia-Mu
<0215> hryah
light 19, shine 14 [v; 43]
<06440> Kynp
before 1137, face 390 [n m; 2109]
<05921> le
upon, in, on [; 48]
<05650> Kdbe
servant 744, manservant 23 [n m; 800]
<03467> yneyswh
save 149, saviour 15 [v; 205]
<02617> Kdoxb
mercy 149, kindness 40 [n m; 248]