Back to #3176
Go Up ↑ << Psalms 38:15 >>
Go Up ↑ << Psalms 38:15 >>
KJV : For in thee, O LORD <03068>, do I hope <03176> (8689): thou wilt hear <06030> (8799), O Lord <0136> my God <0430>. {in...: or, thee do I wait for} {hear: or, answer}
NASB : For I hope in You, O LORD; You will answer, O Lord my God.
NASB# : For I hope<3176> in You, O LORD<3068>; You will answer<6030>, O Lord<136> my God<430>.
Sebab
aku
berharap
kepada-Mu
ya
TUHAN
Engkau
akan
menjawab
ya
Tuhan
Allahku
<03588> yk
that, because, for [conj; 46]
<00> Kl
[; 0]
<03069> hwhy
GOD 304, LORD 1 [n pr dei; 305]
<03176> ytlxwh
hope 22, wait 12 [v; 42]
<0859> hta
thou, you, ye [pers pron; 11]
<06030> hnet
answer 242, hear 42 [v; 329]
<0136> ynda
Lord 431, lord 2 [n m; 434]
<0430> yhla
God 2346, god 244 [n m p; 2606]