Back to #238
Go Up ↑ << Psalms 84:8 >>
Go Up ↑ << Psalms 84:8 >>
KJV : O LORD <03068> God <0430> of hosts <06635>, hear <08085> (8798) my prayer <08605>: give ear <0238> (8685), O God <0430> of Jacob <03290>. Selah <05542>.
NASB : O LORD God of hosts, hear my prayer; Give ear, O God of Jacob! Selah.
NASB# : O LORD<3068> God<430> of hosts<6635>, hear<8085> my prayer<8605>; Give<238> ear<238>, O God<430> of Jacob<3290>! Selah<5542>.
Ya
TUHAN
Allah
semesta
alam
dengarkan
doaku
berilah
telinga
ya
Allah
Yakub
Sela
<03068> hwhy
LORD 6510, GOD 4 [n pr dei; 6519]
<0430> Myhla
God 2346, god 244 [n m p; 2606]
<06635> twabu
host 393, war 41 [n m; 485]
<08085> hems
hear 785, hearken 196 [v, n m; 1159]
<08605> ytlpt
prayer 77 [n f; 77]
<0238> hnyzah
give ear 31, hearken 6 [v; 41]
<0430> yhla
God 2346, god 244 [n m p; 2606]
<03290> bqey
Jacob 349 [n pr m; 349]
<05542> hlo
Selah 74 [v; 74]