Go Up ↑ << Psalms 148:2 >>
Go Up ↑ << Psalms 148:2 >>
KJV : Praise <01984> (8761) ye him, all his angels <04397>: praise <01984> (8761) ye him, all his hosts <06635>.
NASB : Praise Him, all His angels; Praise Him, all His hosts!
NASB# : Praise<1984> Him, all<3605> His angels<4397>; Praise<1984> Him, all<3605> His hosts<6635>!
Pujilah
Dia
semua
malaikat-Nya
Pujilah
Dia
semua
bala
tentara-Nya
<01984> whwllh
praise 117, glory 14 [v; 165]
<03605> lk
every thing, all, whosoever [n m; 25]
<04397> wykalm
angel 111, messenger 98 [n m; 214]
<01984> whwllh
praise 117, glory 14 [v; 165]
<03605> lk
every thing, all, whosoever [n m; 25]
<06635> *wyabu {wabu}
host 393, war 41 [n m; 485]