Back to #2568
Go Up ↑ << Ezekiel 45:12 >>
Go Up ↑ << Ezekiel 45:12 >>
KJV : And the shekel <08255> [shall be] twenty <06242> gerahs <01626>: twenty <06242> shekels <08255>, five <02568> and twenty <06242> shekels <08255>, fifteen <02568> <06235> shekels <08255>, shall be your maneh <04488>.
NASB : "The shekel shall be twenty gerahs; twenty shekels, twenty-five shekels, \i1 and\i0 fifteen shekels shall be your maneh.
NASB# : "The shekel<8255> shall be twenty<6242> gerahs<1626>; twenty<6242> shekels<8255>, twenty-five<6242><2568> shekels<8255>, <I>and</I> fifteen<2568><6235> shekels<8255> shall be your maneh<4488>.
Satu
syikal
harus
sama
dengan
20
gera
Dua
puluh
syikal
25
syikal
dan
15
syikal
akan
menjadi
minamu
<08255> lqshw
shekel 88 [n m; 88]
<06242> Myrve
twenty 278, twentieth 36 [n m/f; 315]
<01626> hrg
gerah 5 [n f; 5]
<06242> Myrve
twenty 278, twentieth 36 [n m/f; 315]
<08255> Mylqs
shekel 88 [n m; 88]
<02568> hsmx
five 300, fifteenth + \\06240\\ 16 [n m/f; 343]
<06242> Myrvew
twenty 278, twentieth 36 [n m/f; 315]
<08255> Mylqs
shekel 88 [n m; 88]
<06235> hrve
ten 172, fifteen + \\02568\\ 1 [n m/f; 175]
<02568> hsmxw
five 300, fifteenth + \\06240\\ 16 [n m/f; 343]
<08255> lqs
shekel 88 [n m; 88]
<04488> hnmh
pound 4, maneh 1 [n m; 5]
<01961> hyhy
was, come to pass, came [v; 75]
<00> Mkl
[; 0]