Back to #5434
Go Up ↑ << Genesis 10:7 >>
Go Up ↑ << Genesis 10:7 >>
KJV : And the sons <01121> of Cush <03568>; Seba <05434>, and Havilah <02341>, and Sabtah <05454>, and Raamah <07484>, and Sabtecha <05455>: and the sons <01121> of Raamah <07484>; Sheba <07614>, and Dedan <01719>.
NASB : The sons of Cush \i1 were\i0 Seba and Havilah and Sabtah and Raamah and Sabteca; and the sons of Raamah \i1 were\i0 Sheba and Dedan.
NASB# : The sons<1121> of Cush<3568> <I>were</I> Seba<5434> and Havilah<2341> and Sabtah<5454> and Raamah<7484> and Sabteca<5455>; and the sons<1121> of Raamah<7484> <I>were</I> Sheba<7614> and Dedan<1719>.
Keturunan
Kush
adalah
Seba
Hawila
Sabta
Raema
dan
Sabtekha
Keturunan
Raema
adalah
Syeba
dan
Dedan
<01121> ynbw
son 2978, children 1568 [n m; 4906]
<03568> swk
Ethiopia 19, Cush 8 [; 30]
<05434> abo
Seba 4 [; 4]
<02341> hlywxw
Havilah 7 [n pr loc, n pr m; 7]
<05454> htbow
Sabta 1, Sabtah 1 [n pr m; 2]
<07484> hmerw
Raamah 5 [; 5]
<05455> aktbow
Sabtecha 2 [n pr m; 2]
<01121> ynbw
son 2978, children 1568 [n m; 4906]
<07484> hmer
Raamah 5 [; 5]
<07614> abs
Sheba 23 [; 23]
<01719> Nddw
Dedan 11 [; 11]