Back to #6860
Go Up ↑ << Joshua 15:31 >>
Go Up ↑ << Joshua 15:31 >>
KJV : And Ziklag <06860>, and Madmannah <04089>, and Sansannah <05578>,
NASB : and Ziklag and Madmannah and Sansannah,
NASB# : and Ziklag<6860> and Madmannah<4089> and Sansannah<5578>,
Ziklag
Madmana
Sansana
<06860> glquw
Ziklag 15 [n pr loc; 15]
<04089> hnmdmw
Madmannah 2 [; 2]
<05578> hnonow
Sansannah 1 [n pr f loc; 1]