Index | Index Noun | Type Noun: Prev # (2077) Next # (2706)

Index | Index Aramaic | Type Aramaic: Prev # (1934) Next # (3606)

Index | Index Rare | Type Rare: Prev # (595) Next # (6435)

Prev # (2590)
Next # (2592)
Strong#:2591 // ajnx chinta' (Aramaic) or (plural) Myjnx
Orig:n m pl // corresponding to \\02406\\
NASB:==>wheat(2).
AV=2==>wheat 2
Definition:
 1) wheat
    NASB:  wheat

Total: 2
CHECKED
gandum2··
UNCHECKED
Next # (2592)
Prev # (2590)