Index | Index Noun | Type Noun: Prev # (430) Next # (582)

Index | Index Semirare | Type Semirare: Prev # (428) Next # (589)

Prev # (528)
Next # (530)
Strong#:529 // Nwma 'emuwn
Orig:n m // from \\0539\\
NASB:==>faithful(2), faithfulness(1), trustworthy(2).
AV=5==>faithful 3, truth 1, faith 1
Definition:
 1) faithfulness, trusting
    1a) faithful, trusty (as adj.)
    NASB:  faithfulness

Total: 5
CHECKED
setia3···
kesetiaan2··
UNCHECKED
Next # (530)
Prev # (528)