Index | Index Noun | Type Noun: Prev # (6440) Next # (7093)

Index | Index Aramaic | Type Aramaic: Prev # (5922) Next # (6925)

Index | Index Semirare | Type Semirare: Prev # (6258) Next # (8033)

Prev # (6522)
Next # (6524)
Strong#:6523 // lzrp parzel (Aramaic)
Orig:n m // corresponding to \\01270\\
NASB:==>iron(20).
AV=20==>iron 20
Definition:
 1) iron
    NASB:  iron

Total: 20
CHECKED
besi20·········· ··········
UNCHECKED
Next # (6524)
Prev # (6522)