Prev Chapter Genesis 21 Next Chapter
1
TUHAN
1hwhyw
<3068>
mengunjungi
2dqp
<6485>
 
3ta
<853>
Sara
4hrv
<8283>
seperti
 
 
yang
5rsak
<834>
difirmankan-Nya
6rma
<559>
dan
 
 
TUHAN
8hwhy
<3068>
melakukan
7veyw
<6213>
kepada
 
 
Sara
9hrvl
<8283>
seperti
10rsak
<834>
yang
11rbd
<1696>
telah difirmankan-Nya
 
 
2
Jadi
 
 
Sara
3hrv
<8283>
mengandung
1rhtw
<2029>
dan
 
 
melahirkan
2dltw
<3205>
seorang
 
 
anak
5Nb
<1121>
laki-laki bagi
 
 
Abraham
4Mhrbal
<85>
pada masa
 
 
tuanya
6wynqzl
<2208>
sesuai dengan
 
 
waktu
7dewml
<4150>
yang
8rsa
<834>
telah
 
 
difirmankan
9rbd
<1696>
 
10wta
<854>
Allah
11Myhla
<430>
kepadanya
 
 
3
Abraham
2Mhrba
<85>
 
3ta
<853>
menamakan
4Ms 1arqyw
<8034> <7121>
anak
5wnb
<1121>
yang
 
 
lahir
6dlwnh
<3205>
baginya
7wl
<0>
itu
 
 
Ishak
12qxuy
<3327>
yaitu anak
 
 
yang
8rsa
<834>
telah
 
 
dilahirkan
9hdly
<3205>
oleh
10wl
<0>
Sara
11hrv
<8283>
baginya
 
 
4
Lalu
 
 
Abraham
2Mhrba
<85>
menyunat
1lmyw
<4135>
 
3ta
<853>
Ishak
4qxuy
<3327>
anak
5wnb
<1121>
laki-lakinya itu ketika
 
 
berumur
6Nb
<1121>
8
7tnms
<8083>
hari
8Mymy
<3117>
seperti
 
 
yang
9rsak
<834>
diperintahkan
10hwu
<6680>
 
11wta
<853>
Allah
12Myhla
<430>
kepadanya
 
 
5
Abraham
1Mhrbaw
<85>
berumur
2Nb
<1121>
100
3tam
<3967>
tahun
4hns
<8141>
ketika
7ta 6wl 5dlwhb
<853> <0> <3205>
Ishak
8qxuy
<3327>
lahir
9wnb
<1121>
6
Sara
2hrv
<8283>
berkata
1rmatw
<559>
 
5yl 4hve
<0> <6213>
Allah
6Myhla
<430>
telah membuatku
 
 
tertawa
3qxu
<6712>
dan
 
 
setiap
7lk
<3605>
orang yang
 
 
mendengar
8emsh
<8085>
hal ini akan
 
 
tertawa
9qxuy
<6711>
bersamaku
10yl
<0>
7
Dia
 
 
berkata
1rmatw
<559>
lagi Dahulu
 
 
siapakah
2ym
<4310>
yang dapat
 
 
mengatakan
3llm
<4448>
kepada
 
 
Abraham
4Mhrbal
<85>
bahwa
 
 
Sara
7hrv
<8283>
akan
 
 
menyusui
5hqynyh
<3243>
anak
6Mynb
<1121>
Namun
8yk
<3588>
aku telah
 
 
melahirkan
9ytdly
<3205>
seorang
 
 
anak
10Nb
<1121>
laki-laki baginya pada masa
 
 
tuanya
11wynqzl
<2208>
8
 
1ldgyw
<1431>
Anak
2dlyh
<3206>
itu bertambah besar dan mulai
 
 
disapih
3lmgyw
<1580>
 
4veyw
<6213>
Abraham
5Mhrba
<85>
mengadakan suatu
 
 
pesta
6htsm
<4960>
besar
7lwdg
<1419>
pada
 
 
hari
8Mwyb
<3117>
 
10ta 9lmgh
<853> <1580>
Ishak
11qxuy
<3327>
disapih
 
 
9
Pada suatu waktu
 
 
Sara
2hrv
<8283>
melihat
1artw
<7200>
 
3ta
<853>
anak
4Nb
<1121>
Hagar
5rgh
<1904>
perempuan Mesir
6tyrumh
<4713>
yang
7rsa
<834>
melahirkan
8hdly
<3205>
bagi
 
 
Abraham
9Mhrbal
<85>
itu sedang
 
 
bermain-main
10qxum
<6711>
10
Sara
 
 
berkata
1rmatw
<559>
kepada
 
 
Abraham
2Mhrbal
<85>
Usirlah
3srg
<1644>
hamba
4hmah
<519>
itu
5tazh
<2063>
bersama
6taw
<853>
anaknya
7hnb
<1121>
sebab
8yk
<3588>
anak laki-laki
11Nb
<1121>
dari
 
 
hamba
12hmah
<519>
itu
13tazh
<2063>
tidak
9al
<3808>
akan
 
 
menjadi ahli waris
10sryy
<3423>
bersama
14Me
<5973>
dengan
16Me
<5973>
Ishak
17qxuy
<3327>
anakku
15ynb
<1121>
11
Hal
2rbdh
<1697>
ini
 
 
sangat
3dam
<3966>
mendukakan
1eryw
<7489>
dalam
 
 
pandangan
4ynyeb
<5869>
Abraham
5Mhrba
<85>
karena
7tdwa 6le
<182> <5921>
Ismael juga adalah

anaknya
8wnb
<1121>
12
Namun
 
 
Allah
2Myhla
<430>
berkata
1rmayw
<559>
kepada
3la
<413>
Abraham
4Mhrba
<85>
Jangan
5la
<408>
berduka
6ery
<7489>
 
7Kynyeb
<5869>
karena
8le
<5921>
anak laki-laki
9renh
<5288>
dan
 
 
karena
10lew
<5921>
hamba perempuanmu
11Ktma
<519>
itu
 
 
Lakukanlah
18hlqb 17ems
<6963> <8085>
semua
12lk
<3605>
yang
13rsa
<834>
dikatakan
14rmat
<559>
 
15Kyla
<413>
Sara
16hrv
<8283>
kepadamu
 
 
karena
19yk
<3588>
dari
 
 
Ishaklah
20qxuyb
<3327>
yang akan
 
 
disebut
21arqy
<7121>
 
22Kl
<0>
keturunanmu
23erz
<2233>
13
Namun Aku
 
 
juga
1Mgw
<1571>
akan menjadikan
2ta
<853>
anak
3Nb
<1121>
hamba perempuanmu
4hmah
<519>
suatu
 
 
bangsa
5ywgl
<1471>
yang besar
6wnmyva
<7760>
sebab
7yk
<3588>
anak itu juga adalah
 
 
keturunanmu
8Kerz
<2233>
 
9awh
<1931>
14
Kemudian
 
 
Abraham
2Mhrba
<85>
bangun
1Mksyw
<7925>
pagi-pagi
3rqbb
<1242>
sekali lalu
 
 
mengambil
4xqyw
<3947>
roti
5Mxl
<3899>
serta
 
 
kantong kulit
6tmxw
<2573>
yang berisi
 
 
air
7Mym
<4325>
dan
 
 
memberikannya
8Ntyw
<5414>
kepada
9la
<413>
Hagar
10rgh
<1904>
Dia
 
 
meletakkan
11Mv
<7760>
makanan dan air itu

di
12le
<5921>
pundak
13hmks
<7926>
Hagar dan menyerahkan
14taw
<853>
anak
15dlyh
<3206>
itu kepadanya lalu
 
 
menyuruh
16hxlsyw
<7971> ==>
mereka
 
 
pergi
16hxlsyw
<== <7971>
Lalu perempuan itu

pergi
17Kltw
<1980>
mengembara
18ettw
<8582>
di
 
 
padang belantara
19rbdmb
<4057>
 
20rab
<0>
Bersyeba
21ebs
<884>
15
Setelah
 
 
air
2Mymh
<4325>
di dalam
3Nm
<4480>
kantong kulit
4tmxh
<2573>
itu
 
 
habis
1wlkyw
<3615>
Hagar
 
 
meletakkan
5Klstw
<7993>
 
6ta
<853>
anaknya
7dlyh
<3206>
di bawah
8txt
<8478>
 
9dxa
<259>
semak belukar
10Mxyvh
<7880>
16
Kemudian dia
 
 
pergi
1Kltw
<1980>
dan
 
 
duduk
2bstw
<3427>
 
3hl
<0>
berseberangan
4dgnm
<5048>
dengan anaknya kira-kira

sejauh
5qxrh
<7368>
anak panah
7tsq
<7198>
yang
 
 
dilepaskan
6ywxjmk
<2909>
sebab
8yk
<3588>
katanya
9hrma
<559>
Jangan
10la
<408>
sampai aku
 
 
melihat
11hara
<7200>
anak
13dlyh
<3206>
itu
 
 
mati
12twmb
<4194>
Selagi dia
 
 
duduk
14bstw
<3427>
berseberangan
15dgnm
<5048>
dengan anaknya dia
 
 
mulai
16avtw
<5375>
menangis
19Kbtw
<1058>
dengan
17ta
<853>
suara nyaring
18hlq
<6963>
17
Allah
2Myhla
<430>
mendengar
1emsyw
<8085>
 
3ta
<853>
suara
4lwq
<6963>
anak
5renh
<5288>
itu
 
 
lalu
6arqyw
<7121>
Malaikat
7Kalm
<4397>
Allah
8Myhla
<430>
memanggil
9la
<413>
Hagar
10rgh
<1904>
dari
11Nm
<4480>
surga
12Mymsh
<8064>
dan
 
 
berkata
13rmayw
<559>
kepadanya
14hl
<0>
Apa
15hm
<4100>
yang menyusahkanmu
16Kl
<0>
Hagar
17rgh
<1904>
Jangan
18la
<408>
takut
19yaryt
<3372>
sebab
20yk
<3588>
Allah
22Myhla
<430>
telah
 
 
mendengar
21ems
<8085>
 
23la
<413>
suara
24lwq
<6963>
anak
25renh
<5288>
 
26rsab
<834>
itu
27awh
<1931>
di
 
 
tempatnya
28Ms
<8033>
18
Bangunlah
1ymwq
<6965>
Angkat
2yav
<5375>
 
3ta
<853>
anak
4renh
<5288>
itu dan tegakkan dia dengan
6ta 5yqyzxhw
<853> <2388>
tanganmu
7Kdy
<3027>
 
8wb
<0>
sebab
9yk
<3588>
Aku akan menjadikannya suatu
 
 
bangsa
10ywgl
<1471>
yang
 
 
besar
12wnmyva 11lwdg
<7760> <1419>
19
Kemudian
 
 
Allah
2Myhla
<430>
membuka
1xqpyw
<6491>
 
3ta
<853>
mata
4hynye
<5869>
Hagar sehingga dia

melihat
5artw
<7200>
sebuah
 
 
sumur
6rab
<875>
Lalu Hagar
7Mym
<4325>
pergi
8Kltw
<1980>
dan
 
 
mengisi
9almtw
<4390>
 
10ta
<853>
kantong kulit
11tmxh
<2573>
itu dengan
 
 
air
12Mym
<4325>
dan
 
 
meminumkannya
13qstw
<8248>
kepada
14ta
<853>
anaknya
15renh
<5288>
20
 
1yhyw
<1961>
Allah
2Myhla
<430>
menyertai
3ta
<854>
anak
4renh
<5288>
itu dan dia bertambah
 
 
besar
5ldgyw
<1431>
Ismael hidup
 
 
di
6bsyw
<3427>
padang belantara
7rbdmb
<4057>
dan
 
 
menjadi
8yhyw
<1961>
pemanah
10tsq 9hbr
<7198> <7232>
21
Dia
 
 
tinggal
1bsyw
<3427>
di
 
 
padang belantara
2rbdmb
<4057>
Paran
3Nrap
<6290>
dan
5wl 4xqtw
<0> <3947>
ibunya
6wma
<517>
mengambilkan
 
 
istri
7hsa
<802>
dari
 
 
tanah
8Uram
<776>
Mesir
9Myrum
<4714>
baginya
10P
<0>
22
Pada
1yhyw
<1961>
waktu
2teb
<6256>
itu
3awhh
<1931>
 
4rmayw
<559>
Abimelekh
5Klmyba
<40>
dan
 
 
Pikhol
6lkypw
<6369>
panglima
7rv
<8269>
tentara
8wabu
<6635>
Abimelekh berbicara
 
 
kepada
9la
<413>
Abraham
10Mhrba
<85>
 
11rmal
<559>
Allah
12Myhla
<430>
menyertaimu
13Kme
<5973>
dalam
 
 
segala
14lkb
<3605>
sesuatu
 
 
yang
15rsa
<834>
kamu
16hta
<859>
lakukan
17hve
<6213>
23
Jadi
1htew
<6258>
bersumpahlah
2hebsh
<7650>
kepadaku
3yl
<0>
di sini
5hnh
<2008>
di hadapan
 
 
Allah
4Myhlab
<430>
bahwa kamu
 
 
tidak
6Ma
<518>
akan berlaku
 
 
curang
7rqst
<8266>
terhadap aku kepada anak-anakku atau kepada
8yl
<0>
cucu
9ynynlw
<5209>
cicitku
10ydknlw
<5220>
Akan tetapi seperti
 
 
kebaikan
11doxk
<2617>
yang
12rsa
<834>
telah
13ytyve
<6213>
kutunjukkan
 
 
kepadamu
14Kme
<5973>
tunjukkanlah
15hvet
<6213>
kebaikanmu
 
 
kepadaku
16ydme
<5978>
dan
 
 
kepada
17Mew
<5973>
negeri
18Urah
<776>
yang
19rsa
<834>
kamu
20htrg
<1481>
tumpangi ini
21hb
<0>
24
Jawab
1rmayw
<559>
Abraham
2Mhrba
<85>
Aku
3ykna
<595>
bersumpah
4ebsa
<7650>
25
Namun
 
 
Abraham
2Mhrba
<85>
mengeluh
1xkwhw
<3198>
kepada
3ta
<853>
Abimelekh
4Klmyba
<40>
tentang
6twda 5le
<182> <5921>
sumur
7rab
<875>
air
8Mymh
<4325>
yang
9rsa
<834>
telah
 
 
dirampas
10wlzg
<1497>
oleh
 
 
hamba-hamba
11ydbe
<5650>
Abimelekh
12Klmyba
<40>
26
Abimelekh
2Klmyba
<40>
berkata
1rmayw
<559>
Aku
 
 
tidak
3al
<3808>
tahu
4ytedy
<3045>
siapa
5ym
<4310>
yang
 
 
melakukannya
6hve
<6213>
Lagi
9hzh 8rbdh 7ta
<2088> <1697> <853>
pula
10Mgw
<1571>
kamu
11hta
<859>
tidak
12al
<3808>
pernah
 
 
mengatakannya
13tdgh
<5046>
kepadaku
14yl
<0>
dan
15Mgw
<1571>
aku
16ykna
<595>
belum pernah
17al
<3808>
mendengar
18ytems
<8085>
tentang ini
 
 
sampai
19ytlb
<1115>
hari ini
20Mwyh
<3117>
27
Abraham
2Mhrba
<85>
mengambil
1xqyw
<3947>
beberapa ekor
 
 
domba
3Nau
<6629>
dan
 
 
sapi
4rqbw
<1241>
jantan lalu
 
 
memberikannya
5Ntyw
<5414>
kepada
 
 
Abimelekh
6Klmybal
<40>
Lalu
7wtrkyw
<3772>
kedua
8Mhyns
<8147>
orang itu pun mengadakan
 
 
perjanjian
9tyrb
<1285>
28
Lalu
 
 
Abraham
2Mhrba
<85>
juga
 
 
memisahkan
1buyw
<5324>
 
3ta
<853>
tujuh
4ebs
<7651>
ekor
 
 
domba betina
5tvbk
<3535>
dari
 
 
kawanannya
6Nauh
<6629>
 
7Nhdbl
<905>
29
Abimelekh
2Klmyba
<40>
bertanya
1rmayw
<559>
kepada
3la
<413>
Abraham
4Mhrba
<85>
Mengapa
5hm
<4100>
kamu
10rsa 9hlah
<834> <428>
memisahkan
11tbuh
<5324>
 
6hnh
<2007>
ketujuh
7ebs
<7651>
domba betina
8tvbk
<3535>
itu
12hndbl
<905>
30
Abraham
 
 
menjawab
1rmayw
<559>
Kamu akan
 
 
menerima
6xqt
<3947>
 
3ta 2yk
<853> <3588>
tujuh
4ebs
<7651>
domba betina
5tvbk
<3535>
ini dari
 
 
tanganku
7ydym
<3027>
sebagai
8rwbeb
<5668>
 
10yl 9hyht
<0> <1961>
kesaksian
11hdel
<5713>
bagiku
 
 
bahwa
12yk
<3588>
akulah yang
 
 
menggali
13ytrpx
<2658>
 
14ta
<853>
sumur
15rabh
<875>
ini
16tazh
<2063>
31
 
1le
<5921>
Itulah sebabnya
2Nk
<3651>
sumur
4Mwqml
<4725>
itu
5awhh
<1931>
disebut
3arq
<7121>
 
6rab
<0>
Bersyeba
7ebs
<884>
karena
8yk
<3588>
di situlah
9Ms
<8033>
keduanya
11Mhyns
<8147>
bersumpah
10websn
<7650>
32
Jadi mereka
 
 
mengadakan
1wtrkyw
<3772>
suatu
 
 
perjanjian
2tyrb
<1285>
di
3rabb
<0>
Bersyeba
4ebs
<884>
Setelah itu
5Mqyw
<6965>
Abimelekh
6Klmyba
<40>
dan
 
 
pemimpin
8rv
<8269>
pasukannya
9wabu
<6635>
Pikhol
7lkypw
<6369>
kembali
10wbsyw
<7725>
ke
11la
<413>
negeri
12Ura
<776>
orang
 
 
Filistin
13Mytslp
<6430>
33
Abraham
 
 
menanam
1ejyw
<5193>
pohon tamariska
2lsa
<815>
di
3rabb
<0>
Bersyeba
4ebs
<884>
dan di situ dia
 
 
menyerukan
5arqyw
<7121>
 
6Ms
<8033>
nama
7Msb
<8034>
TUHAN
8hwhy
<3068>
Allah
9la
<410>
yang
 
 
kekal
10Mlwe
<5769>
34
Setelah itu
 
 
Abraham
2Mhrba
<85>
masih
 
 
tinggal
1rgyw
<1481>
sementara di
 
 
tanah
3Urab
<776>
orang
 
 
Filistin
4Mytslp
<6430>
selama
5Mymy
<3117>
beberapa
6Mybr
<7227>
waktu
7P
<0>