Prev Chapter Proverbs 11 Next Chapter
1
Timbangan
1ynzam
<3976>
yang
 
 
menipu
2hmrm
<4820>
adalah
 
 
kekejian
3tbewt
<8441>
bagi
 
 
TUHAN
4hwhy
<3068>
tetapi
 
 
batu timbangan
5Nbaw
<68>
yang
 
 
tepat
6hmls
<8003>
adalah
 
 
kesukaan-Nya
7wnwur
<7522>
2
Ketika
 
 
keangkuhan
2Nwdz
<2087>
datang
1ab
<935>
datanglah
3abyw
<935>
aib
4Nwlq
<7036>
tetapi
 
 
hikmat
7hmkx
<2451>
ada pada
5taw
<854>
orang yang
 
 
rendah hati
6Myewnu
<6800>
3
Kejujuran
1tmt
<8538>
orang benar
2Myrsy
<3477>
akan
 
 
menuntun
3Mxnt
<5148>
mereka tetapi
 
 
kecurangan
4Plow
<5558>
pengkhianat
5Mydgwb
<898>
menghancurkan
6*Mdsy {Mdsw}
<7703>
mereka
 
 
4
Harta
3Nwh
<1952>
tidak
1al
<3808>
menguntungkan
2lyewy
<3276>
pada
 
 
hari
4Mwyb
<3117>
kemurkaan
5hrbe
<5678>
tetapi
 
 
kebenaran
6hqduw
<6666>
melepaskan
7lyut
<5337>
dari
 
 
maut
8twmm
<4194>
5
Kebenaran
1tqdu
<6666>
orang yang
 
 
tidak bercela
2Mymt
<8549>
menjaga
3rsyt
<3474> ==>
jalannya
4wkrd
<1870>
tetap lurus
3rsyt
<== <3474>
tetapi
 
 
orang fasik
5wtesrbw
<7564>
jatuh
6lpy
<5307>
oleh karena
 
 
kefasikannya
7esr
<7563>
6
Kebenaran
1tqdu
<6666>
orang yang lurus hati
2Myrsy
<3477>
menyelamatkan
3Mlyut
<5337>
mereka tetapi para
 
 
pengkhianat
5Mydgb
<898>
ditawan
6wdkly
<3920>
oleh
 
 
hawa nafsunya
4twhbw
<1942>
7
Ketika
 
 
orang
2Mda
<120>
fasik
3esr
<7563>
mati
1twmb
<4194>
pengharapannya
5hwqt
<8615>
akan
 
 
lenyap
4dbat
<6>
dan
 
 
harapan
6tlxwtw
<8431>
orang jahat
7Mynwa
<205>
akan
 
 
lenyap
8hdba
<6>
8
Orang
 
 
benar
1qydu
<6662>
diselamatkan dari
 
 
kesusahan
2hrum
<6869>
tetapi
 
 
orang fasik
5esr
<7563>
 
3Ulxn
<2502>
masuk
4abyw
<935>
ke dalamnya
 
 
sebagai
6wytxt
<8478>
gantinya
 
 
9
Dengan
 
 
mulut
1hpb
<6310>
mereka
 
 
orang-orang munafik
2Pnx
<2611>
menghancurkan
3txsy
<7843>
sesamanya
4wher
<7453>
tetapi oleh
 
 
pengetahuan
5tedbw
<1847>
orang
 
 
benar
6Myqydu
<6662>
diselamatkan
7wulxy
<2502>
10
Ketika
 
 
kemujuran
1bwjb
<2898>
ada bersama orang
 
 
benar
2Myqydu
<6662>
kota
4hyrq
<7151>
bersukaria
3Ulet
<5970>
dan ketika
 
 
orang fasik
6Myesr
<7563>
binasa
5dbabw
<6>
ada
 
 
sorak-sorai
7hnr
<7440>
11
Oleh
 
 
berkat
1tkrbb
<1293>
orang jujur
2Myrsy
<3477>
kota
4trq
<7176>
ditinggikan
3Mwrt
<7311>
tetapi
 
 
mulut
5ypbw
<6310>
orang fasik
6Myesr
<7563>
meruntuhkannya
7orht
<2040>
12
Dia yang
 
 
menghina
1zb
<936>
sesamanya
2wherl
<7453>
kekurangan akal budi
4bl 3rox
<3820> <2638>
tetapi
 
 
orang
5syaw
<376>
berpengertian
6twnwbt
<8394>
tetap
 
 
diam
7syrxy
<2790>
13
Orang yang menyebar
1Klwh
<1980>
fitnah
2lykr
<7400>
membuka
3hlgm
<1540>
rahasia
4dwo
<5475>
tetapi orang yang
 
 
setia
5Nmanw
<539>
hatinya
6xwr
<7307>
menutupi
7hokm
<3680>
perkara
8rbd
<1697>
14
Jika
 
 
tidak ada
1Nyab
<369>
pimpinan
2twlbxt
<8458>
sebuah
 
 
bangsa
4Me
<5971>
jatuh
3lpy
<5307>
tetapi jika ada
 
 
banyak
6brb
<7230>
penasihat
7Uewy
<3289>
keselamatan
5hewstw
<8668>
ada di sana
 
 
15
Dia yang
3yk
<3588>
menjadi penjamin
4bre
<6148>
bagi
 
 
orang asing
5rz
<2114>
benar-benar malang
2ewry 1er
<7489> <7451>
tetapi dia yang
 
 
membenci
6anvw
<8130>
penjaminan
7Myeqt
<8628>
akan
 
 
aman
8xjwb
<982>
16
Perempuan
1tsa
<802>
yang
 
 
murah hati
2Nx
<2580>
menerima
3Kmtt
<8551>
hormat
4dwbk
<3519>
dan
 
 
orang kejam
5Myuyrew
<6184>
hanya
 
 
mendapatkan
6wkmty
<8551>
kekayaan
7rse
<6239>
17
Orang
3sya
<376>
baik
4dox
<2617>
menguntungkan
1lmg
<1580>
dirinya sendiri
2wspn
<5315>
tetapi
 
 
orang kejam
7yrzka
<394>
mencelakakan
5rkew
<5916>
tubuhnya
6wras
<7607>
sendiri
 
 
18
Orang fasik
1esr
<7563>
memperoleh
2hve
<6213>
upah
3tlep
<6468>
yang
 
 
menipu
4rqs
<8267>
tetapi mereka yang
 
 
menabur
5erzw
<2232>
kebenaran
6hqdu
<6666>
memperoleh
 
 
upah
7rkv
<7938>
tetap
8tma
<571>
19
Siapa berpegang pada
1Nk
<3651>
kebenaran
2hqdu
<6666>
akan
 
 
hidup
3Myyxl
<2416>
tetapi dia yang
 
 
mengejar
4Pdrmw
<7291>
kejahatan
5her
<7451>
akan
 
 
mati
6wtwml
<4194>
20
Orang yang
 
 
bengkok
3ysqe
<6141>
hatinya
4bl
<3820>
adalah
 
 
kekejian
1tbewt
<8441>
bagi
 
 
TUHAN
2hwhy
<3068>
tetapi Dia
 
 
berkenan
5wnwurw
<7522>
kepada orang yang
 
 
jalannya
7Krd
<1870>
tidak bercela
6ymymt
<8549>
21
Yakinlah
2dyl 1dy
<3027> <3027>
orang fasik
5er
<7451>
tidak
3al
<3808>
akan
 
 
terlepas dari hukuman
4hqny
<5352>
tetapi
 
 
keturunan
6erzw
<2233>
orang benar
7Myqydu
<6662>
akan
 
 
diselamatkan
8jlmn
<4422>
22
Bagaikan
 
 
cincin
1Mzn
<5141>
emas
2bhz
<2091>
pada
 
 
moncong
3Pab
<639>
babi
4ryzx
<2386>
seperti itulah
 
 
perempuan
5hsa
<802>
cantik
6hpy
<3303>
tanpa
7trow
<5493>
akal budi
8Mej
<2940>
23
Keinginan
1twat
<8378>
orang
 
 
benar
2Myqydu
<6662>
hanya
3Ka
<389>
berujung
 
 
kebaikan
4bwj
<2896>
tetapi
 
 
harapan
5twqt
<8615>
orang fasik
6Myesr
<7563>
ada dalam
 
 
kemurkaan
7hrbe
<5678>
24
Seseorang
1sy
<3426>
menyebar
2rzpm
<6340>
harta tetapi

bertambah
3Pownw
<3254>
kaya yang

lain
4dwe
<5750>
menahan
5Kvwxw
<2820>
melebihi seharusnya
6rsym
<3476>
tetapi
7Ka
<389>
menjadi
 
 
kekurangan
8rwoxml
<4270>
25
Orang
1spn
<5315>
yang
 
 
memberi berkat
2hkrb
<1293>
akan
 
 
menjadi makmur
3Nsdt
<1878>
dan orang yang
 
 
memberi minum
4hwrmw
<7301>
dia
6awh
<1931>
juga
5Mg
<1571>
akan
 
 
diberi minum
7arwy
<3384>
26
Orang
4Mwal
<3816>
akan
 
 
mengutuki
3whbqy
<5344>
dia yang
 
 
menahan
1enm
<4513>
gandum
2rb
<1250>
tetapi
 
 
berkat
5hkrbw
<1293>
ada di atas
 
 
kepala
6sarl
<7218>
mereka yang
 
 
menjualnya
7rybsm
<7666>
27
Orang yang
 
 
bertekun mencari
1rxs
<7836>
kebaikan
2bwj
<2896>
mencari
3sqby
<1245>
perkenanan
4Nwur
<7522>
tetapi kejahatan menghampiri mereka yang
 
 
mencari
5srdw
<1875>
kejahatan
6her
<7451>
 
7wnawbt
<935>
28
Siapa
 
 
memercayakan
1xjwb
<982>
diri kepada
 
 
kekayaannya
2wrseb
<6239>
dia
3awh
<1931>
akan
 
 
jatuh
4lpy
<5307>
tetapi orang
 
 
benar
6Myqydu
<6662>
akan bertunas seperti
 
 
daun
5hlekw
<5929>
muda
7wxrpy
<6524>
29
Mereka yang
 
 
mengacaukan
1rkwe
<5916>
rumah
2wtyb
<1004>
tangganya akan
 
 
mewarisi
3lxny
<5157>
angin
4xwr
<7307>
dan orang
 
 
bodoh
6lywa
<191>
akan menjadi
 
 
budak
5dbew
<5650>
bagi
 
 
orang berhikmat
7Mkxl
<2450>
 
8bl
<3820>
30
Buah
1yrp
<6529>
orang
 
 
benar
2qydu
<6662>
adalah
 
 
pohon
3Ue
<6086>
kehidupan
4Myyx
<2416>
dan dia yang
6twvpn 5xqlw
<5315> <3947>
berhikmat
7Mkx
<2450>
meraih hati orang
 
 
31
Jika
1Nh
<2005>
orang benar
2qydu
<6662>
menerima balasan
4Mlsy
<7999>
di
 
 
bumi
3Urab
<776>
betapa lebih lagi
5Pa
<637>
 
6yk
<3588>
orang fasik
7esr
<7563>
dan para
 
 
pendosa
8ajwxw
<2398>