Prev Chapter Proverbs 12 Next Chapter
1
Siapa
 
 
mencintai
1bha
<157>
didikan
2rowm
<4148>
mencintai
3bha
<157>
pengetahuan
4ted
<1847>
tetapi mereka yang
 
 
membenci
5anvw
<8130>
teguran
6txkwt
<8433>
adalah
 
 
bodoh
7reb
<1197>
2
Orang baik
1bwj
<2896>
memperoleh
2qypy
<6329>
perkenanan
3Nwur
<7522>
dari
 
 
TUHAN
4hwhym
<3069>
tetapi
 
 
orang
6twmzm 5syaw
<4209> <376> ==>
yang
 
 
merencanakan kejahatan
6twmzm
<== <4209>
akan
 
 
dihukum-Nya
7eysry
<7561>
3
Manusia
3Mda
<120>
tidak
1al
<3808>
akan
 
 
ditegakkan
2Nwky
<3559>
oleh
 
 
kefasikan
4esrb
<7562>
tetapi
 
 
akar
5srsw
<8328>
orang
 
 
benar
6Myqydu
<6662>
tidak
7lb
<1077>
akan
 
 
guncang
8jwmy
<4131>
4
Istri
1tsa
<802>
yang
 
 
berbudi
2lyx
<2428>
mulia adalah
 
 
mahkota
3trje
<5850>
suaminya
4hleb
<1167>
tetapi dia yang
 
 
membuat malu
7hsybm
<954>
seperti
 
 
kebusukan
5bqrkw
<7538>
bagi
 
 
tulang
6wytwmueb
<6106>
suaminya
 
 
5
Rencana-rencana
1twbsxm
<4284>
orang benar
2Myqydu
<6662>
itu
 
 
adil
3jpsm
<4941>
tetapi
 
 
nasihat
4twlbxt
<8458>
orang fasik
5Myesr
<7563>
itu
 
 
menipu
6hmrm
<4820>
6
Perkataan
1yrbd
<1697>
orang fasik
2Myesr
<7563>
mengadang
3bra
<693>
darah
4Md
<1818>
tetapi
 
 
mulut
5ypw
<6310>
orang yang lurus hati
6Myrsy
<3477>
menyelamatkan
7Mlyuy
<5337>
mereka
 
 
7
Orang fasik
2Myesr
<7563>
digulingkan
1Kwph
<2015>
sehingga mereka
 
 
tidak ada
3Mnyaw
<369>
lagi tetapi
 
 
rumah
4tybw
<1004>
orang
 
 
benar
5Myqydu
<6662>
akan
 
 
tetap berdiri
6dmey
<5975>
8
Seseorang
4sya
<376>
dipuji
3llhy
<1984>
sesuai
1ypl
<6310>
dengan
 
 
akal budinya
2wlkv
<7922>
tetapi yang
 
 
bengkok
5hwenw
<5753>
hatinya
6bl
<3820>
akan
7hyhy
<1961>
dihina
8zwbl
<937>
9
Lebih baik
1bwj
<2896>
dia yang
 
 
tidak terpandang
2hlqn
<7034>
tetapi memiliki
 
 
pelayan
3dbew
<5650>
daripada dia yang
4wl
<0>
menghormati
5dbktmm
<3513>
dirinya tetapi
 
 
kekurangan
6roxw
<2638>
makanan
7Mxl
<3899>
10
Orang
1edwy
<3045>
benar
2qydu
<6662>
memperhatikan
 
 
nyawa
3spn
<5315>
hewan-hewannya
4wtmhb
<929>
tetapi
 
 
belas kasihan
5ymxrw
<7356>
orang fasik
6Myesr
<7563>
itu
 
 
kejam
7yrzka
<394>
11
Siapa
 
 
mengerjakan
1dbe
<5647>
tanahnya
2wtmda
<127>
akan
 
 
kenyang
3ebvy
<7646>
dengan
 
 
makanan
4Mxl
<3899>
tetapi dia yang
 
 
mengejar
5Pdrmw
<7291>
kesia-siaan
6Myqyr
<7386>
kekurangan akal budi
8bl 7rox
<3820> <2638>
12
Orang fasik
2esr
<7563>
menginginkan
1dmx
<2530>
jaring
3dwum
<4685>
milik orang
 
 
jahat
4Myer
<7451>
tetapi
 
 
akar
5srsw
<8328>
orang
 
 
benar
6Myqydu
<6662>
menghasilkan buah
7Nty
<5414>
13
Orang jahat
4er
<7451>
terjerat
3sqwm
<4170>
oleh
 
 
pelanggaran
1espb
<6588>
bibirnya
2Mytpv
<8193>
tetapi
 
 
orang benar
7qydu
<6662>
terlepas
5auyw
<3318>
dari
 
 
kesusahan
6hrum
<6869>
14
Dari
 
 
buah
1yrpm
<6529>
perkataannya
2yp
<6310>
seseorang
3sya
<376>
dipuaskan
4ebvy
<7646>
dengan
 
 
kebaikan
5bwj
<2896>
dan
 
 
pekerjaan
6lwmgw
<1576>
tangan
7ydy
<3027>
seseorang
8Mda
<120>
akan
 
 
dibalaskan
9*bysy {bwsy}
<7725>
kepadanya
10wl
<0>
15
Jalan
1Krd
<1870>
orang bodoh
2lywa
<191>
benar
3rsy
<3477>
menurut
 
 
pandangannya
4wynyeb
<5869>
sendiri tetapi
 
 
orang berhikmat
7Mkx
<2450>
memperhatikan
5emsw
<8085>
nasihat
6huel
<6098>
16
Orang bodoh
1lywa
<191>
menunjukkan
3edwy
<3045>
kemarahannya
4woek
<3708>
saat itu
2Mwyb
<3117>
juga tetapi
 
 
orang bijaksana
7Mwre
<6175>
menutupi
5hokw
<3680>
aib
6Nwlq
<7036>
17
Siapa
 
 
mengucapkan
1xypy
<6315>
kebenaran
2hnwma
<530>
memberitahukan
3dygy
<5046>
keadilan
4qdu
<6664>
tetapi
 
 
saksi
5dew
<5707>
dusta
6Myrqs
<8267>
menyatakan
 
 
tipu daya
7hmrm
<4820>
18
Ada
1sy
<3426>
yang
 
 
lancang bicaranya
2hjwb
<981>
seperti
 
 
tikaman
3twrqdmk
<4094>
pedang
4brx
<2719>
tetapi
 
 
lidah
5Nwslw
<3956>
orang berhikmat
6Mymkx
<2450>
membawa
 
 
kesembuhan
7aprm
<4832>
19
Bibir
1tpv
<8193>
yang
 
 
benar
2tma
<571>
tegak
3Nwkt
<3559>
selamanya
4del
<5703>
tetapi
 
 
lidah
7Nwsl
<3956>
dusta
8rqs
<8267>
hanya
5dew
<5704>
sekejap
6heygra
<7281>
mata
 
 
20
Tipu daya
1hmrm
<4820>
ada dalam
 
 
hati
2blb
<3820>
orang yang
 
 
merencanakan
3ysrx
<2790>
kejahatan
4er
<7451>
tetapi mereka yang
 
 
menasihatkan
5yueylw
<3289>
kedamaian
6Mwls
<7965>
bersukacita
7hxmv
<8057>
21
Orang benar
3qydul
<6662>
tidak
1al
<3808>
akan
 
 
menjumpai
2hnay
<579>
bahaya
5Nwa
<205>
apa pun
4lk
<3605>
tetapi
 
 
orang fasik
6Myesrw
<7563>
dipenuhi
7walm
<4390>
dengan
 
 
kesusahan
8er
<7451>
22
Bibir
3ytpv
<8193>
dusta
4rqs
<8267>
adalah
 
 
kekejian
1tbewt
<8441>
bagi
 
 
TUHAN
2hwhy
<3068>
tetapi mereka yang
 
 
berlaku
5yvew
<6213>
setia
6hnwma
<530>
adalah
 
 
kesenangan-Nya
7wnwur
<7522>
23
Orang
1Mda
<120>
bijak
2Mwre
<6175>
menyimpan
3hok
<3680>
pengetahuan
4ted
<1847>
tetapi
 
 
hati
5blw
<3820>
orang bodoh
6Mylyok
<3684>
menyerukan
7arqy
<7121>
kebodohan
8tlwa
<200>
24
Tangan
1dy
<3027>
orang
 
 
rajin
2Myuwrx
<2742>
akan
 
 
memerintah
3lwsmt
<4910>
tetapi orang
 
 
malas
4hymrw
<7423>
akan
 
 
menjadi
5hyht
<1961>
pekerja paksa
6oml
<4522>
25
Kekhawatiran
1hgad
<1674>
akan
 
 
membungkukkan
4hnxsy
<7812>
hati
2blb
<3820>
orang
3sya
<376>
tetapi
 
 
perkataan
5rbdw
<1697>
baik
6bwj
<2896>
membuatnya
 
 
senang
7hnxmvy
<8055>
26
Orang benar
3qydu
<6662>
memperhatikan
1rty
<8446>
sesamanya
2wherm
<7453>
tetapi
 
 
jalan
4Krdw
<1870>
orang fasik
5Myesr
<7563>
menyesatkannya
6Mett
<8582>
27
Orang malas
3hymr
<7423>
tidak
1al
<3808>
akan
 
 
memanggang
2Krxy
<2760>
buruannya
4wdyu
<6718>
tetapi
 
 
orang
6Mda
<120>
rajin
8Uwrx
<2742>
memperoleh
 
 
kekayaan
5Nwhw
<1952>
yang
 
 
berharga
7rqy
<3368>
28
Di
 
 
jalan
1xrab
<734>
kebenaran
2hqdu
<6666>
terdapat
 
 
kehidupan
3Myyx
<2416>
dan di
 
 
jalan
5hbytn 4Krdw
<5410> <1870>
itu
 
 
tidak terdapat
6la
<408>
maut
7twm
<4194>