Prev Chapter Proverbs 14 Next Chapter
1
Perempuan
2Mysn
<802>
yang
 
 
berhikmat
1twmkx
<2454>
membangun
3htnb
<1129>
rumahnya
4htyb
<1004>
tetapi yang
 
 
bodoh
5tlwaw
<200>
meruntuhkannya
7wnorht
<2040>
dengan
 
 
tangannya sendiri
6hydyb
<3027>
2
Siapa
 
 
berjalan
1Klwh
<1980>
dalam
 
 
kejujuran
2wrsyb
<3476>
itu
 
 
takut
3ary
<3373>
akan
 
 
TUHAN
4hwhy
<3068>
tetapi dia yang
 
 
jalannya
6wykrd
<1870>
sesat
5zwlnw
<3868>
menghina-Nya
7whzwb
<959>
3
Dalam
 
 
mulut
1ypb
<6310>
orang bodoh
2lywa
<191>
terdapat
 
 
rotan
3rjx
<2415>
kesombongan
4hwag
<1346>
tetapi
 
 
orang berhikmat
6Mymkx
<2450>
dilindungi
7Mrwmst
<8104>
oleh
 
 
bibirnya
5ytpvw
<8193>
4
Jika
 
 
tidak
1Nyab
<369>
ada
 
 
sapi
2Mypla
<504>
palungan
3owba
<18>
menjadi
 
 
bersih
4rb
<1249>
tetapi
 
 
panen
6twawbt
<8393>
yang
 
 
melimpah
5brw
<7230>
didapat melalui
 
 
kekuatan
7xkb
<3581>
sapi
8rws
<7794>
5
Saksi
1de
<5707>
yang
 
 
setia
2Mynwma
<529>
tidak
3al
<3808>
berdusta
4bzky
<3576>
tetapi
 
 
saksi
7de
<5707>
yang
 
 
palsu
6Mybzk
<3577>
mengembuskan
5xypyw
<6315>
kebohongan
8rqs
<8267>
6
Pencemooh
2Ul
<3887>
mencari
1sqb
<1245>
hikmat
3hmkx
<2451>
dalam
 
 
kesia-siaan
4Nyaw
<369>
tetapi
 
 
pengetahuan
5tedw
<1847>
mudah
7lqn
<7043>
diperoleh bagi orang yang
 
 
berpengertian
6Nwbnl
<995>
7
Menjauhlah
1Kl
<1980>
dari
 
 
hadapan
2dgnm
<5048>
orang
3syal
<376>
bodoh
4lyok
<3684>
karena kamu
 
 
tidak
5lbw
<1077>
akan
 
 
menemukan
6tedy
<3045>
pengetahuan
8ted
<1847>
dari
 
 
bibirnya
7ytpv
<8193>
8
Hikmat
1tmkx
<2451>
orang cerdik
2Mwre
<6175>
adalah
 
 
mengerti
3Nybh
<995>
jalannya
4wkrd
<1870>
tetapi
 
 
kebodohan
5tlwaw
<200>
orang bodoh
6Mylyok
<3684>
adalah
 
 
tipu daya
7hmrm
<4820>
9
Orang
 
 
bodoh
1Mylwa
<191>
mencemooh
2Uyly
<3887>
kurban penghapus dosa
3Msa
<817>
tetapi
 
 
di antara
4Nybw
<996>
orang jujur
5Myrsy
<3477>
terdapat
 
 
perkenanan
6Nwur
<7522>
10
Hati
1bl
<3820>
mengenal
2edwy
<3045>
kepahitannya
3trm
<4751>
sendiri
4wspn
<5315>
dan
 
 
tidak
6al
<3808>
ada
 
 
orang lain
8rz
<2114>
yang
 
 
turut merasakan
7brety
<6148>
sukacitanya
5wtxmvbw
<8057>
11
Rumah
1tyb
<1004>
orang fasik
2Myesr
<7563>
akan
 
 
dimusnahkan
3dmsy
<8045>
tetapi
 
 
kemah
4lhaw
<168>
orang jujur
5Myrsy
<3477>
akan
 
 
berkembang
6xyrpy
<6524>
12
Ada
1sy
<3426>
jalan
2Krd
<1870>
yang disangka
 
 
benar
3rsy
<3477>
oleh
4ynpl
<6440>
seseorang
5sya
<376>
tetapi
 
 
ujungnya
6htyrxaw
<319>
adalah
 
 
jalan
7ykrd
<1870>
menuju
 
 
maut
8twm
<4194>
13
Dalam
 
 
tawa
2qwxvb
<7814>
pun
1Mg
<1571>
hati
4bl
<3820>
dapat
 
 
merana
3baky
<3510>
dan
 
 
sukacita
6hxmv
<8057>
dapat
 
 
berakhir
5htyrxaw
<319>
dengan
 
 
dukacita
7hgwt
<8424>
14
Orang yang ingkar
3gwo
<5472>
hatinya
4bl
<3820>
akan
 
 
dikenyangkan
2ebvy
<7646>
dengan
 
 
jalannya
1wykrdm
<1870>
tetapi
 
 
orang
6sya
<376>
baik
7bwj
<2896>
dengan apa yang ada
 
 
padanya
5wylemw
<5921>
15
Orang naif
1ytp
<6612>
memercayai
2Nymay
<539>
segala
3lkl
<3605>
perkataan
4rbd
<1697>
tetapi
 
 
orang bijak
5Mwrew
<6175>
mempertimbangkan
6Nyby
<995>
langkah-langkahnya
7wrsal
<838>
16
Orang berhikmat
1Mkx
<2450>
berhati-hati
2ary
<3373>
dan menjauhi
3row
<5493>
kejahatan
4erm
<7451>
tetapi
 
 
orang bodoh
5lyokw
<3684>
melintasinya
6rbetm
<5674>
dan merasa
 
 
yakin
7xjwbw
<982>
17
Seseorang yang
 
 
cepat
1ruq
<7116>
marah
2Mypa
<639>
bertindak
3hvey
<6213>
bodoh
4tlwa
<200>
dan
 
 
seseorang
6twmzm 5syaw
<4209> <376> ==>
yang
 
 
merencanakan kejahatan
6twmzm
<== <4209>
dibenci
7anvy
<8130>
18
Orang naif
2Myatp
<6612>
mewarisi
1wlxn
<5157>
kebodohan
3tlwa
<200>
tetapi
 
 
orang bijak
4Mymwrew
<6175>
bermahkotakan
5wrtky
<3803>
pengetahuan
6ted
<1847>
19
Orang
 
 
jahat
2Myer
<7451>
tunduk
1wxs
<7817>
di
 
 
hadapan
3ynpl
<6440>
orang
 
 
baik
4Mybwj
<2896>
tetapi
 
 
orang fasik
5Myesrw
<7563>
di
6le
<5921>
depan
 
 
pintu gerbang
7yres
<8179>
orang
 
 
benar
8qydu
<6662>
20
Orang miskin
4sr
<7326>
tidak disukai
3anvy
<8130>
bahkan
1Mg
<1571>
oleh
 
 
sesamanya
2wherl
<7453>
tetapi
 
 
orang kaya
6ryse
<6223>
mempunyai
 
 
banyak
7Mybr
<7227>
sahabat
5ybhaw
<157>
21
Mereka yang
 
 
menghina
1zb
<936>
sesamanya
2wherl
<7453>
berbuat dosa
3ajwx
<2398>
tetapi
 
 
berbahagialah
6wyrsa
<835>
mereka yang
 
 
berbelaskasihan
4Nnwxmw
<2603>
kepada
 
 
orang miskin
5*Mywne {Myyne}
<6041>
22
Tidakkah
1awlh
<3808>
mereka yang
 
 
merencanakan
3ysrx
<2790>
kejahatan
4er
<7451>
itu
 
 
sesat
2wety
<8582>
Namun mereka yang
 
 
merencanakan
7ysrx
<2790>
kebaikan
8bwj
<2896>
menemukan
 
 
kasih
5doxw
<2617>
dan
 
 
kesetiaan
6tmaw
<571>
23
Dalam
 
 
setiap
1lkb
<3605>
jerih
2bue
<6089>
payah
 
 
ada
3hyhy
<1961>
keuntungan
4rtwm
<4195>
tetapi
 
 
perkataan
5rbdw
<1697>
bibir
6Mytpv
<8193>
semata mendatangkan
7Ka
<389>
kekurangan
8rwoxml
<4270>
24
Mahkota
1trje
<5850>
orang berhikmat
2Mymkx
<2450>
adalah
 
 
kekayaannya
3Mrse
<6239>
tetapi
 
 
kebodohan
4tlwa
<200>
orang bodoh
5Mylyok
<3684>
adalah
 
 
kebodohannya
6tlwa
<200>
25
Saksi
3de
<5707>
yang
 
 
jujur
4tma
<571>
menyelamatkan
1lyum
<5337>
hidup
2twspn
<5315>
tetapi dia yang
 
 
mengembuskan
5xpyw
<6315>
kebohongan
6Mybzk
<3577>
berkata
 
 
tidak benar
7hmrm
<4820>
26
Dalam
 
 
takut
1taryb
<3374>
akan
 
 
TUHAN
2hwhy
<3069>
ada
 
 
kepercayaan
3xjbm
<4009>
yang
 
 
kuat
4ze
<5797>
dan
 
 
anak-anak-Nya
5wynblw
<1121>
akan
 
 
memiliki
6hyhy
<1961>
perlindungan
7hoxm
<4268>
27
Takut
1tary
<3374>
akan
 
 
TUHAN
2hwhy
<3068>
adalah
 
 
mata air
3rwqm
<4726>
kehidupan
4Myyx
<2416>
supaya seseorang
 
 
menjauh
5rwol
<5493>
dari
 
 
perangkap
6ysqmm
<4170>
maut
7twm
<4194>
28
Rakyat
2Me
<5971>
yang
 
 
banyak
1brb
<7230>
adalah
 
 
kemuliaan
3trdh
<1927>
raja
4Klm
<4428>
tetapi
 
 
tanpa
5opabw
<657>
rakyat
6Mal
<3816>
penguasa
8Nwzr
<7333>
runtuh
7ttxm
<4288>
29
Orang yang
 
 
lambat
1Kra
<750>
marah
2Mypa
<639>
memiliki
 
 
pengertian
4hnwbt
<8394>
yang
 
 
besar
3br
<7227>
tetapi dia yang
 
 
cepat
5ruqw
<7116>
marah
6xwr
<7307>
meninggikan
7Myrm
<7311>
kebodohan
8tlwa
<200>
30
Jiwa
3bl
<3820>
yang
 
 
sehat
4aprm
<4832>
memberi
 
 
kehidupan
1yyx
<2416>
bagi
 
 
tubuh
2Myrvb
<1320>
tetapi
 
 
iri hati
7hanq
<7068>
membuat
 
 
tulang
6twmue
<6106>
membusuk
5bqrw
<7538>
31
Dia yang
 
 
menindas
1qse
<6231>
orang miskin
2ld
<1800>
menghina
3Prx
<2778>
Penciptanya
4whve
<6213>
tetapi dia yang
5wdbkmw
<3513>
berbelaskasihan
6Nnx
<2603>
kepada
 
 
orang melarat
7Nwyba
<34>
memuliakan Dia
 
 
32
Orang
 
 
fasik
1wterb
<7451>
dihempaskan
2hxdy
<1760>
oleh
 
 
kejahatannya
3esr
<7563>
tetapi
 
 
orang benar
6qydu
<6662>
mendapat perlindungan
4hoxw
<2620>
pada saat
 
 
kematiannya
5wtwmb
<4194>
33
Hikmat
4hmkx
<2451>
tinggal
3xwnt
<5117>
dalam
 
 
hati
1blb
<3820>
orang yang
 
 
berpengertian
2Nwbn
<995>
tetapi ia tidak
 
 
dikenal
7edwt
<3045>
dalam
5brqbw
<7130>
hati
 
 
orang bodoh
6Mylyok
<3684>
34
Kebenaran
1hqdu
<6666>
meninggikan
2Mmwrt
<7311>
suatu
 
 
bangsa
3ywg
<1471>
tetapi
 
 
dosa
6tajx
<2403>
adalah
 
 
noda
4doxw
<2617>
bagi
 
 
bangsa
5Mymal
<3816>
mana pun
 
 
35
Raja
2Klm
<4428>
berkenan
1Nwur
<7522>
kepada
 
 
hamba
3dbel
<5650>
yang
 
 
berhikmat
4lykvm
<7919>
tetapi
 
 
kemurkaannya
5wtrbew
<5678>
menimpa
6hyht
<1961>
orang yang
 
 
membuat malu
7sybm
<954>