Prev Chapter Leviticus 24 Next Chapter
1
TUHAN
2hwhy
<3068>
berfirman
1rbdyw
<1696>
kepada
3la
<413>
Musa
4hsm
<4872>
 
5rmal
<559>
2
Perintahkan
1wu
<6680>
 
2ta
<853>
umat
3ynb
<1121>
Israel
4larvy
<3478>
untuk
 
 
membawa
5wxqyw
<3947>
kepadamu
6Kyla
<413>
minyak
7Nms
<8081>
zaitun
8tyz
<2132>
tumbuk
10tytk
<3795>
yang
 
 
murni
9Kz
<2134>
untuk
 
 
penerangan
11rwaml
<3974>
supaya
12tlehl
<5927>
lampu
13rn
<5216>
tetap
14dymt
<8548>
menyala
 
 
3
 
7wta
<853>
Harun
8Nrha
<175>
harus
 
 
mengatur
6Krey
<6186>
lampu itu di
 
 
bagian luar
1Uwxm
<2351>
tirai
2tkrpl
<6532>
yang menutupi
 
 
Tabut Perjanjian
3tdeh
<5715>
dalam
 
 
tenda
4lhab
<168>
pertemuan
5dewm
<4150>
di hadapan
12ynpl
<6440>
TUHAN
13hwhy
<3068>
dari
 
 
petang
9brem
<6153>
sampai
10de
<5704>
pagi
11rqb
<1242>
 
14dymt
<8548>
Peraturan
15tqx
<2708>
ini berlaku
 
 
selamanya
16Mlwe
<5769>
dari
 
 
generasi ke generasi
17Mkytrdl
<1755>
4
Dia harus
 
 
senantiasa
9dymt
<8548>
mengatur
4Krey
<6186>
 
5ta
<853>
lampu-lampu
6twrnh
<5216>
itu
 
 
di atas
1le
<5921>
tatakan lampu
2hrnmh
<4501>
yang terbuat dari
 
 
emas murni
3hrhjh
<2889>
di hadapan
7ynpl
<6440>
TUHAN
8hwhy
<3068>
 
10P
<0>
5
Ambillah
1txqlw
<3947>
tepung halus
2tlo
<5560>
dan
 
 
pangganglah
3typaw
<644>
 
4hta
<854>
12
6hrve 5Myts
<6240> <8147>
kue
7twlx
<2471>
dari tepung itu
 
 
Masing-masing
12txah
<259>
kue
11hlxh
<2471>
dibuat
10hyhy
<1961>
dari
 
 
2/10
9Mynrve 8yns
<6241> <8147>
efa tepung
 
 
6
Tatalah
1tmvw
<7760>
kue-kue itu menjadi
2Mtwa
<853>
dua
3Myts
<8147>
baris
4twkrem
<4634>
di atas
7le
<5921>
meja
8Nxlsh
<7979>
emas
 
 
murni
9rhjh
<2889>
di hadapan
10ynpl
<6440>
TUHAN
11hwhy
<3068>
enam
5ss
<8337>
roti untuk
 
 
setiap barisnya
6tkremh
<4635>
7
Taruhlah
1ttnw
<5414>
kemenyan
4hnbl
<3828>
murni
5hkz
<2134>
pada
2le
<5921>
setiap barisnya
3tkremh
<4635>
Itu akan
 
 
menjadi
6htyhw
<1961>
bagian pengingat
8hrkzal
<234>
dari
 
 
kue-kue
7Mxll
<3899>
itu sebagai
 
 
kurban bakaran
9hsa
<801>
bagi
 
 
TUHAN
10hwhyl
<3068>
8
Setiap
 
 
hari
1Mwyb
<3117>
Sabat
2tbsh
<7676>
dia harus
4tbsh 3Mwyb
<7676> <3117>
menata
5wnkrey
<6186>
kue-kue itu

secara teratur
8dymt
<8548>
di hadapan
6ynpl
<6440>
TUHAN
7hwhy
<3068>
Itu merupakan
 
 
perjanjian
12tyrb
<1285>
bagi
9tam
<853>
umat
10ynb
<1121>
Israel
11larvy
<3478>
selama-lamanya
13Mlwe
<5769>
9
Itu akan
 
 
menjadi
1htyhw
<1961>
bagian
 
 
Harun
2Nrhal
<175>
dan
 
 
anak-anaknya
3wynblw
<1121>
Mereka harus
 
 
memakannya
4whlkaw
<398>
di
 
 
tempat
5Mwqmb
<4725>
yang
 
 
kudus
6sdq
<6918>
bagian
7yk
<3588>
mahakudus
9Mysdq 8sdq
<6944> <6944>
dari
11wl 10awh
<0> <1931>
kurban bakaran
12ysam
<801>
TUHAN
13hwhy
<3068>
Itu akan menjadi
 
 
bagiannya
14qx
<2706>
selamanya
15Mlwe
<5769>
 
16o
<0>
10
Suatu hari ada seorang
1auyw
<3318>
anak laki-laki
2Nb
<1121>
ibunya
3hsa
<802>
orang Israel
4tylarvy
<3482>
dan
5awhw
<1931>
ayahnya
7sya 6Nb
<376> <1121>
orang Mesir
8yrum
<4713>
Dia
 
 
berkelahi
12wunyw
<5327>
dengan
9Kwtb
<8432>
seorang
10ynb
<1121>
Israel
11larvy
<3478>
di
 
 
perkemahan
13hnxmb
<4264>
 
17ylarvyh 16syaw 15tylarvyh 14Nb
<3481> <376> <3482> <1121>
11
Anak
2Nb
<1121>
perempuan
3hsah
<802>
Israel
4tylarvyh
<3482>
itu mulai
 
 
menghujat
1bqyw
<5344>
dan
 
 
mengutuki
7llqyw
<7043>
 
5ta
<853>
nama
6Msh
<8034>
TUHAN Lalu anak itu
 
 
dibawa
8waybyw
<935>
 
9wta
<853>
menghadap
10la
<413>
Musa
11hsm
<4872>
Ibunya
13wma
<517>
bernama
12Msw
<8034>
Selomit
14tymls
<8019>
anak
15tb
<1323>
Dibri
16yrbd
<1704>
dari
 
 
suku
17hjml
<4294>
Dan
18Nd
<1835>
12
Mereka
 
 
memasukkan
1whxynyw
<3240>
anak itu dalam
 
 
tahanan
2rmsmb
<4929>
untuk
 
 
menantikan keputusan
3srpl
<6567>
 
4Mhl
<1992>
berdasarkan
5le
<5921>
perintah
6yp
<6310>
TUHAN
7hwhy
<3069>
 
8P
<0>
13
TUHAN
2hwhy
<3068>
berfirman
1rbdyw
<1696>
kepada
3la
<413>
Musa
4hsm
<4872>
 
5rmal
<559>
14
Bawalah
1auwh
<3318>
orang yang
2ta
<853>
menghujat
3llqmh
<7043>
itu
 
 
ke
4la
<413>
suatu
 
 
tempat di luar
5Uwxm
<2351>
perkemahan
6hnxml
<4264>
Suruhlah
 
 
semua orang
8lk
<3605>
yang
 
 
mendengarnya
9Myemsh
<8085>
menghujat untuk

meletakkan
7wkmow
<5564>
 
10ta
<853>
tangan
11Mhydy
<3027>
mereka
 
 
ke atas
12le
<5921>
kepala
13wsar
<7218>
orang itu Kemudian biarlah
15wta
<853>
seluruh
16lk
<3605>
umat
17hdeh
<5712>
merajamnya
14wmgrw
<7275>
15
Katakanlah
4rbdt
<1696>
kepada
1law
<413>
umat
2ynb
<1121>
Israel
3larvy
<3478>
 
5rmal
<559>
Siapa
6sya
<376>
pun yang
8yk 7sya
<3588> <376>
menghujat
9llqy
<7043>
Allah
10wyhla
<430>
dia harus
 
 
menanggung
11avnw
<5375>
dosanya
12wajx
<2399>
16
Setiap orang yang
 
 
menghujat
1bqnw
<5344>
nama
2Ms
<8034>
TUHAN
3hwhy
<3068>
harus dihukum mati
5tmwy 4twm
<4191> <4191>
 
8wb
<0>
Seluruh
9lk
<3605>
umat
10hdeh
<5712>
harus merajam
7wmgry 6Mwgr
<7275> <7275>
orang itu Baik
 
 
orang Israel
12xrzak
<249>
maupun
 
 
orang asing
11rgk
<1616>
yang
 
 
menghujat
13wbqnb
<5344>
TUHAN harus
14Ms
<8034>
dihukum mati
15tmwy
<4191>
17
Jika
2yk
<3588>
 
4lk
<3605>
seseorang
5spn 1syaw
<5315> <376>
membunuh
3hky
<5221>
sesamanya
6Mda
<120>
dia harus
 
 
dihukum
7twm
<4191>
mati
8tmwy
<4191>
18
Setiap orang yang
 
 
membunuh
2spn 1hkmw
<5315> <5221>
ternak
3hmhb
<929>
harus
 
 
menggantinya
4hnmlsy
<7999>
nyawa
5spn
<5315>
ganti
6txt
<8478>
nyawa
7spn
<5315>
19
Jika
2yk
<3588>
seseorang
1syaw
<376>
 
3Nty
<5414>
melukai
4Mwm
<3971>
sesamanya
5wtymeb
<5997>
apa pun
 
 
yang
6rsak
<834>
dilakukannya
7hve
<6213>
orang
 
 
itu
8Nk
<3651>
harus
 
 
diperlakukan
9hvey
<6213>
sama seperti perbuatannya
10wl
<0>
20
Patah
1rbs
<7667>
ganti
2txt
<8478>
patah
3rbs
<7667>
mata
4Nye
<5869>
ganti
5txt
<8478>
mata
6Nye
<5869>
gigi
7Ns
<8127>
ganti
8txt
<8478>
gigi
9Ns
<8127>
Luka
12Mwm
<3971>
yang
10rsak
<834>
diberikan
11Nty
<5414>
seseorang
13Mdab
<120>
kepada orang lain harus
14Nk
<3651>
diberikan
15Ntny
<5414>
juga
 
 
kepadanya
16wb
<0>
21
Karena itu seseorang yang
 
 
membunuh
1hkmw
<5221>
ternak
2hmhb
<929>
harus
 
 
menggantinya
3hnmlsy
<7999>
Namun setiap orang yang
 
 
membunuh
4hkmw
<5221>
sesamanya
5Mda
<120>
harus dihukum
 
 
mati
6tmwy
<4191>
22
Satu
2dxa
<259>
hukum
1jpsm
<4941>
berlaku untuk semua orang baik
 
 
orang Israel
6xrzak
<249>
maupun
4Mkl 3hyhy
<0> <1961>
pendatang
5rgk
<1616>
 
8yk 7hyhy
<3588> <1961>
Akulah
9yna
<589>
TUHAN
10hwhy
<3068>
Allahmu
11Mkyhla
<430>
23
Kemudian
 
 
Musa
2hsm
<4872>
menyampaikan
1rbdyw
<1696>
hal itu
 
 
kepada
3la
<413>
umat
4ynb
<1121>
Israel
5larvy
<3478>
Maka mereka
 
 
membawa
6wayuwyw
<3318>
anak laki-laki yang
7ta
<853>
menghujat
8llqmh
<7043>
itu
 
 
ke
9la
<413>
luar
10Uwxm
<2351>
perkemahan
11hnxml
<4264>
dan
13wta
<853>
merajamnya
14Nba 12wmgryw
<68> <7275>
Begitulah
 
 
dilakukan
17wve
<6213>
umat
15ynbw
<1121>
Israel
16larvy
<3478>
seperti
 
 
yang
18rsak
<834>
diperintahkan
19hwu
<6680>
TUHAN
20hwhy
<3068>
kepada
21ta
<853>
Musa
22hsm
<4872>
 
23P
<0>