Prev Chapter Hebrews 1 Next Chapter Show all verses
1
Setelah
2kai 3polutropwv
<2532> <4187>
di masa yang lampau
4palai
<3819>
 
5o
<3588>
Allah
6yeov
<2316>
berulang kali
1polumerwv
<4181>
berbicara
7lalhsav
<2980>
kepada
8toiv
<3588>
nenek moyang
9patrasin
<3962>
kita
 
 
melalui
10en
<1722>
 
11toiv
<3588>
para nabi
12profhtaiv
<4396>
 
13ep 14escatou 15twn 16hmerwn 17toutwn 18elalhsen 19hmin 20en 21uiw
<1909> <2078> <3588> <2250> <5130> <2980> <2254> <1722> <5207>
2
pada hari-hari terakhir ini Allah berbicara kepada kita melalui Anak-Nya
 
 
yang
1on
<3739>
telah
 
 
dipilih-Nya
2eyhken
<5087>
untuk menjadi
 
 
Pewaris
3klhronomon
<2818>
atas
 
 
segala sesuatu
4pantwn
<3956>
yang
 
 
melalui-Nya
5di
<1223>
 
6ou
<3739>
juga
7kai
<2532>
Allah
 
 
menciptakan
8epoihsen
<4160>
 
9touv
<3588>
alam semesta
10aiwnav
<165>
3
Ia
1ov
<3739>
adalah
2wn
<1510>
cahaya
3apaugasma
<541>
 
4thv
<3588>
kemuliaan
5doxhv
<1391>
Allah
 
 
dan
6kai
<2532>
gambaran
7carakthr
<5481> ==>
yang
8thv
<3588>
sempurna
7carakthr
<== <5481>
dari
 
 
sifat-Nya
9upostasewv
<5287>
Ia
10autou
<846>
pula
12te
<5037>
yang
13ta
<3588>
menopang
11ferwn
<5342>
segala sesuatu
14panta
<3956>
dengan
15tw
<3588>
firman
16rhmati
<4487>
 
17thv
<3588>
kuasa-Nya
18dunamewv
<1411>
Sesudah
 
 
melakukan
23poihsamenov
<4160>
 
19autou
<846>
penyucian
20kayarismon
<2512>
 
21twn
<3588>
dosa-dosa
22amartiwn
<266>
Ia
 
 
duduk
24ekayisen
<2523>
di
25en
<1722>
sebelah kanan
26dexia
<1188>
Yang
27thv
<3588>
Mahabesar
28megalwsunhv
<3172>
di
29en
<1722>
tempat tinggi
30uqhloiv
<5308>
4
sehingga Ia
 
 
menjadi
3genomenov
<1096>
jauh lebih tinggi daripada
1tosoutw 2kreittwn
<5118> <2909>
para
4twn
<3588>
malaikat
5aggelwn
<32>
sebab Ia
 
 
mewarisi
10keklhronomhken
<2816>
nama
11onoma
<3686>
yang
6osw
<3745>
lebih tinggi
7diaforwteron
<1313>
daripada
8par
<3844>
nama
 
 
mereka
9autouv
<846>
5
 
1tini
<5101>
Sebab
2gar
<1063>
pernahkah Allah

berkata
3eipen
<2036>
kepada
5twn
<3588>
malaikat
6aggelwn
<32>
Engkau
10su
<4771>
adalah
9ei
<1510>
Anak-Ku
7uiov 8mou
<5207> <3450>
Pada
4pote
<4218>
hari ini
12shmeron
<4594>
Aku
11egw
<1473>
telah
 
 
menjadi Bapa-Mu
13gegennhka 14se
<1080> <4571>
Atau
15kai
<2532>
pernahkah
16palin
<3825>
Ia berkata tentang
18esomai
<1510>
mereka
19autw
<846>
Aku
17egw
<1473>
akan
 
 
menjadi
20eiv
<1519>
Bapa
21patera
<3962>
bagi-Nya
23autov
<846>
dan
22kai
<2532>
Ia akan
 
 
menjadi
26eiv
<1519>
 
24estai
<1510>
Anak-Ku
25moi 27uion
<3427> <5207>