Back to #3900
Go Up ↑ << Mark 11:26 >>
Go Up ↑ << Mark 11:26 >>
KJV : But <1161> if <1487> ye <5210> do <863> (0) not <3756> forgive <863> (5719), neither <3761> will <863> (0) your <5216> Father <3962> which <3588> is in <1722> heaven <3772> forgive <863> (5692) your <5216> trespasses <3900>.
NASB : \i1 \i1 "But if you do not forgive, neither will your Father who is in heaven forgive your transgressions."\i0 \i0
NASB# : [<R>"But if<1487> you do not forgive<863>, neither<3761> will your Father<3962> who<3588> is in heaven<3772> forgive<863> your transgressions<3900>."</R>]
Namun
jika
kamu
tidak
mengampuni
Bapamu
yang
ada
di
surga
juga
tidak
akan
mengampuni
kesalahan-kesalahanmu
<1487> ei
if 242, whether 21 [conj; 292]
<1161> de
but 1237, and 934 [conj; 2870]
<4771> humeis
thou 178 [pron; 178]
<3756> ouk
not 1210, no 147 [particle; 1537]
<863> afiete
leave 52, forgive 47 [v; 146]
<3761> oude
neither 69, nor 31 [conj; 137]
<3588> o
which 413, who 79 [article; 543]
<3962> pathr
Father 268, father 150 [n m; 419]
<4771> humon
thou 178 [pron; 178]
<3588> o
which 413, who 79 [article; 543]
<1722> en
in 1902, by 163 [prep; 2801]
<3588> toiv
which 413, who 79 [article; 543]
<3772> ouranoiv
heaven 268, air 10 [n m; 284]
<863> afhsei
leave 52, forgive 47 [v; 146]
<3588> ta
which 413, who 79 [article; 543]
<3900> paraptwmata
trespass 9, offence 7 [n n; 23]
<4771> humon
thou 178 [pron; 178]