Back to #5455
Go Up ↑ << John 13:13 >>
Go Up ↑ << John 13:13 >>
KJV : Ye <5210> call <5455> (5719) me <3165> Master <1320> and <2532> Lord <2962>: and <2532> ye say <3004> (5719) well <2573>; for <1063> [so] I am <1510> (5748).
NASB : "You call Me Teacher and Lord; and you are right, for \i1 so\i0 I am.
NASB# : <R>"You call<5455> Me Teacher<1320> and Lord<2962>; and you are right<2573>, for <I>so</I> I am<1510>.</R>
Kalian
menyebut
Aku
Guru
dan
juga
Tuhan
Itu
tepat
karena
Aku
memang
Guru
dan
Tuhan
<5210> umeiv
ye 235, ye yourselves 1 [pron; 242]
<5455> fwneite
call 23, crow 12 [v; 42]
<3165> me
me 263, I 37 [pron; 302]
<3588> o
which 413, who 79 [article; 543]
<1320> didaskalov
Master (Jesus) 40, teacher 10 [n m; 58]
<2532> kai
and 8173, also 514 [conj; 9251]
<3588> o
which 413, who 79 [article; 543]
<2962> kuriov
Lord 667, lord 54 [n m; 748]
<2532> kai
and 8173, also 514 [conj; 9251]
<2573> kalwv
well 30, good 2 [adv; 36]
<3004> legete
say 1184, speak 61 [v; 1343]
<1510> eimi
I am + \\1473\\ 74, am 55 [v; 146]
<1063> gar
for 1027, misc 28 [conj; 1067]