Back to #1766
Go Up ↑ << Revelation 21:20 >>
Go Up ↑ << Revelation 21:20 >>
KJV : The fifth <3991>, sardonyx <4557>; the sixth <1623>, sardius <4556>; the seventh <1442>, chrysolite <5555>; the eighth <3590>, beryl <969>; the ninth <1766>, a topaz <5116>; the tenth <1182>, a chrysoprasus <5556>; the eleventh <1734>, a jacinth <5192>; the twelfth <1428>, an amethyst <271>.
NASB : the fifth, sardonyx; the sixth, sardius; the seventh, chrysolite; the eighth, beryl; the ninth, topaz; the tenth, chrysoprase; the eleventh, jacinth; the twelfth, amethyst.
NASB# : the fifth<3991>, sardonyx<4557>; the sixth<1623>, sardius<4556>; the seventh<1442>, chrysolite<5555>; the eighth<3590>, beryl<969>; the ninth<1729>, topaz<5116>; the tenth<1182>, chrysoprase<5556>; the eleventh<1734>, jacinth<5192>; the twelfth<1428>, amethyst<271>.
yang
kelima
batu
unam
yang
keenam
batu
sardis
yang
ketujuh
batu
ratna
cempaka
yang
kedelapan
batu
beril
yang
kesembilan
batu
krisolit
yang
kesepuluh
batu
krisopras
yang
kesebelas
batu
lazuardi
dan
yang
kedua
belas
adalah
batu
kecubung
<3588> o
which 413, who 79 [article; 543]
<3991> pemptov
fifth 4 [adj; 4]
<4557> sardonux
sardonyx 1 [n m; 1]
<3588> o
which 413, who 79 [article; 543]
<1623> ektov
sixth 14 [adj; 14]
<4556> sardion
sardius 1 [adj; 1]
<3588> o
which 413, who 79 [article; 543]
<1442> ebdomov
seventh 9 [adj; 9]
<5555> crusoliyov
chrysolite 1 [n m; 1]
<3588> o
which 413, who 79 [article; 543]
<3590> ogdoov
eighth 5 [adj; 5]
<969> bhrullov
beryl 1 [n m/f; 1]
<3588> o
which 413, who 79 [article; 543]
<1766> enatov
ninth 10 [adj; 10]
<5116> topazion
topaz 1 [n n; 1]
<3588> o
which 413, who 79 [article; 543]
<1182> dekatov
tenth 3 [adj; 3]
<5556> crusoprasov
chrysoprasus 1 [n m; 1]
<3588> o
which 413, who 79 [article; 543]
<1734> endekatov
eleventh 3 [adj; 3]
<5192> uakinyov
jacinth 1 [n m; 1]
<3588> o
which 413, who 79 [article; 543]
<1428> dwdekatov
twelfth 1 [adj; 1]
<271> ameyustov
amethyst 1 [n f; 1]