Index | Index Noun | Type Noun: Prev # (4128) Next # (4714)

Prev # (4612)
Next # (4614)
Strong#:4613 // simwn Simon
Orig:n pr m // of Hebrew origin \\08095\\ \^Nwemv\^
NASB:==>Simon(71), Simon Simon(1), Simon's(5).
AV=75==>Simon (Peter) 49, Simon (Zelotes) 4, Simon (father of Judas) 4, Simon (Magus) 4, Simon (the tanner) 4, Simon (the Pharisee) 3, Simon (of Cyrene) 3, Simon (brother of Jesus) 2, Simon (the leper) 2
Definition:
 Peter = "a rock or stone"

 1) Peter was one of the apostles
 2) Simon called Zelotes or the Kanaites
 3) Simon, father of Judas who betrayed Jesus.
 4) Simon Magus, the Samaritan wizard
 5) Simon the tanner, Ac. 10
 6) Simon the Pharisee, \\#Lu 7:40-44\\
 7) Simon of Cyrene who carried the cross of Christ
 8) Simon the cousin of Jesus, the son of Cleophas
 9) Simon the leper, so called to distinguish him from others of
    the same name
    NASB:  Simon, the name of several Isr.:

Total: 76
CHECKED
Simon76·········· ·········· ·········· ·········· ·········· ·········· ·········· ······
UNCHECKED
Next # (4614)
Prev # (4612)