Back to #5813
Go Up ↑ << 1 Chronicles 6:51 >>
Go Up ↑ << 1 Chronicles 6:51 >>
KJV : Bukki <01231> his son <01121>, Uzzi <05813> his son <01121>, Zerahiah <02228> his son <01121>,
NASB : Bukki his son, Uzzi his son, Zerahiah his son,
NASB# : Bukki<1231> his son<1121>, Uzzi<5813> his son<1121>, Zerahiah<2228> his son<1121>,
anak
Abisua
adalah
Buki
anak
Buki
adalah
Uzi
anak
Uzi
adalah
Zerahya
<01231> yqb
Bukki 5 [n pr m; 5]
<01121> wnb
son 2978, children 1568 [n m; 4906]
<05813> yze
Uzzi 11 [n pr m; 11]
<01121> wnb
son 2978, children 1568 [n m; 4906]
<02228> hyxrz
Zerahiah 5 [n pr m; 5]
<01121> wnb
son 2978, children 1568 [n m; 4906]