Back to #4441
Go Up ↑ << Nehemiah 10:3 >>
Go Up ↑ << Nehemiah 10:3 >>
KJV : Pashur <06583>, Amariah <0568>, Malchijah <04441>,
NASB : Pashhur, Amariah, Malchijah,
NASB# : Pashhur<6583>, Amariah<568>, Malchijah<4441>,
Pasyhur
Amarya
Malkia
<06583> rwxsp
Pashur 14 [n pr m; 14]
<0568> hyrma
Amariah 16 [n pr m; 16]
<04441> hyklm
Malchiah 9, Malchijah 6 [n pr m; 16]