Go Up ↑ << Nehemiah 10:4 >>
Go Up ↑ << Nehemiah 10:4 >>
KJV : Hattush <02407>, Shebaniah <07645>, Malluch <04409>,
NASB : Hattush, Shebaniah, Malluch,
NASB# : Hattush<2407>, Shebaniah<7645>, Malluch<4409>,
Hatus
Sebanya
Malukh
<02407> swjx
Hattush 5 [n pr m; 5]
<07645> hynbs
Shebaniah 7 [n pr m; 7]
<04409> Kwlm
Malluch 6, Melicu 1 [n pr m; 7]