Go Up ↑ << Nehemiah 10:5 >>
Go Up ↑ << Nehemiah 10:5 >>
KJV : Harim <02766>, Meremoth <04822>, Obadiah <05662>,
NASB : Harim, Meremoth, Obadiah,
NASB# : Harim<2766>, Meremoth<4822>, Obadiah<5662>,
Harim
Meremot
Obaja
<02766> Mrx
Harim 11 [n pr m; 11]
<04822> twmrm
Meremoth 6 [n pr m pl; 6]
<05662> hydbe
Obadiah 20 [n pr m; 20]