Go Up ↑ << Isaiah 44:1 >>
Go Up ↑ << Isaiah 44:1 >>
KJV : Yet now hear <08085> (8798), O Jacob <03290> my servant <05650>; and Israel <03478>, whom I have chosen <0977> (8804):
NASB : "But now listen, O Jacob, My servant, And Israel, whom I have chosen:
NASB# : "But now<6258> listen<8085>, O Jacob<3290>, My servant<5650>, And Israel<3478>, whom I have chosen<977>:
Akan
tetapi
sekarang
dengarlah
hai
Yakub
hamba-Ku
hai
Israel
yang
telah
Kupilih
<06258> htew
now, whereas, henceforth [adv; 9]
<08085> ems
hear 785, hearken 196 [v, n m; 1159]
<03290> bqey
Jacob 349 [n pr m; 349]
<05650> ydbe
servant 744, manservant 23 [n m; 800]
<03478> larvyw
Israel 2489, Israelites 16 [n pr m; 2505]
<0977> ytrxb
choose 77, chosen 77 [v; 172]
<00> wb
[; 0]