Prev Chapter Mark 15 Next Chapter
1
Pagi-pagi
3prwi
<4404>
 
1kai
<2532>
sekali
2euyuv
<2117>
 
6oi
<3588>
imam-imam kepala
7arciereiv
<749>
mengadakan
5poihsantev
<4160>
perundingan
4sumboulion
<4824>
dengan
8meta
<3326>
para
9twn
<3588>
tua-tua
10presbuterwn
<4245>
dan
11kai
<2532>
ahli-ahli Taurat
12grammatewn
<1122>
serta
13kai
<2532>
seluruh
14olon
<3650>
 
15to
<3588>
Majelis Besar
16sunedrion
<4892>
Mereka
 
 
mengikat
17dhsantev
<1210>
 
18ton
<3588>
Yesus
19ihsoun
<2424>
membawa-Nya pergi
20aphnegkan
<667>
dan
21kai
<2532>
menyerahkan-Nya
22paredwkan
<3860>
kepada
 
 
Pilatus
23pilatw
<4091>
2
 
4o
<3588>
Pilatus
5pilatov
<4091>
 
1kai
<2532>
bertanya
2ephrwthsen
<1905>
kepada Yesus
3auton
<846>
Apakah
7ei
<1510>
Engkau
6su
<4771>
 
8o
<3588>
Raja
9basileuv
<935>
orang
10twn
<3588>
Yahudi
11ioudaiwn
<2453>
Dia
15autw
<846>
 
12o 13de
<3588> <1161>
menjawab
14apokriyeiv
<611>
 
16legei
<3004>
Engkau
17su
<4771>
telah
 
 
mengatakannya
18legeiv
<3004>
3
Para
4oi
<3588>
imam kepala
5arciereiv
<749>
 
1kai
<2532>
menuduh
2kathgoroun
<2723>
Yesus
3autou
<846>
dengan
 
 
berbagai tuduhan
6polla
<4183>
4
sehingga
2de
<1161>
Pilatus
3pilatov
<4091>
bertanya
5ephrwta
<1905>
lagi
4palin
<3825>
kepada-Nya
6auton
<846>
Apakah
 
 
tidak ada
8ouk
<3756>
jawaban
9apokrinh
<611>
yang
1o
<3588>
ingin kamu
 
 
sampaikan
7[legwn]
<3004>
 
10ouden
<3762>
Lihat
11ide
<1492>
betapa banyak
12posa
<4214>
tuduhan
14kathgorousin
<2723>
yang diberikan terhadap
 
 
kamu
13sou
<4675>
5
 
1o
<3588>
Akan tetapi
2de
<1161>
Yesus
3ihsouv
<2424>
tidak
4ouketi 5ouden
<3765> <3762> ==>
memberikan jawaban
6apekriyh
<611>
lagi
4ouketi
<== <3765>
sehingga
7wste
<5620>
 
9ton
<3588>
Pilatus
10pilaton
<4091>
menjadi
 
 
heran
8yaumazein
<2296>
6
Pada
1kata
<2596>
 
2de
<1161>
Hari Raya Paskah
3eorthn
<1859>
Pilatus biasa
 
 
membebaskan
4apeluen
<630>
bagi
 
 
mereka
5autoiv
<846>
seorang
6ena
<1520>
tahanan
7desmion
<1198>
yang
8on
<3739>
mereka
 
 
minta
9parhtounto
<3868>
7
Ada
1hn
<1510>
seorang
2de
<1161>
yang
3o
<3588>
bernama
4legomenov
<3004>
Barabas
5barabbav
<912>
telah
 
 
ditahan
9dedemenov
<1210>
bersama
6meta
<3326>
dengan para
7twn
<3588>
pemberontak
8stasiastwn
<4955>
yang
10oitinev
<3748>
melakukan
15pepoihkeisan
<4160>
pembunuhan
14fonon
<5408>
selama
11en
<1722>
 
12th
<3588>
masa huru-hara
13stasei
<4714>
8
 
3o
<3588>
Orang banyak
4oclov
<3793>
datang
2anabav
<305>
dan
1kai
<2532>
mulai
5hrxato
<756>
meminta
6aiteisyai
<154>
kepada Pilatus melakukan kebiasaan yang dia
7kaywv
<2531>
lakukan
8epoiei
<4160>
itu
 
 
bagi mereka
9autoiv
<846>
9
 
1o 2de
<3588> <1161>
Pilatus
3pilatov
<4091>
menjawab
4apekriyh
<611>
mereka
5autoiv
<846>
dengan
 
 
berkata
6legwn
<3004>
Apakah kamu
 
 
ingin
7yelete
<2309>
aku
 
 
membebaskan
8apolusw
<630>
bagimu
9umin
<5213>
 
10ton
<3588>
Raja
11basilea
<935>
orang
12twn
<3588>
Yahudi
13ioudaiwn
<2453>
ini
 
 
10
Sebab
2gar
<1063>
dia
 
 
menduga
1eginwsken
<1097>
para
8[oi
<3588>
imam kepala
9arciereiv]
<749>
telah
 
 
menyerahkan
6paradedwkeisan
<3860>
Yesus
7auton
<846>
 
3oti
<3754>
karena
4dia
<1223>
iri hati
5fyonon
<5355>
11
 
1oi
<3588>
Namun
2de
<1161>
imam-imam kepala
3arciereiv
<749>
menghasut
4aneseisan
<383>
 
5ton
<3588>
orang banyak
6oclon
<3793>
agar
7ina
<2443>
meminta Pilatus
 
 
membebaskan
11apolush
<630>
 
8mallon 9ton
<3123> <3588>
Barabas
10barabban
<912>
 
12autoiv
<846>
12
 
2de
<1161>
Pilatus
3pilatov
<4091>
berkata
5apokriyeiv 6elegen
<611> <3004>
lagi
4palin
<3825>
kepada
 
 
mereka
7autoiv
<846>
Jadi
9oun
<3767>
apa
8ti
<5101>
yang
1o
<3588>
harus aku
 
 
lakukan
10poihsw
<4160>
dengan Orang
 
 
yang
11[on]
<3739>
kamu
 
 
sebut
12legete
<3004>
 
13ton
<3588>
Raja
14basilea
<935>
orang
15twn
<3588>
Yahudi
16ioudaiwn
<2453>
ini
 
 
13
Mereka
1oi 2de
<3588> <1161>
balik
3palin
<3825>
berteriak-teriak
4ekraxan
<2896>
Salibkan
5staurwson
<4717>
Dia
6auton
<846>
14
 
1o
<3588>
Kemudian
2de
<1161>
Pilatus
3pilatov
<4091>
berkata
4elegen
<3004>
kepada mereka
5autoiv
<846>
Mengapa
6ti
<5101>
Kejahatan
9kakon
<2556>
apa
 
 
yang
10oi
<3588>
telah Dia
7gar
<1063>
lakukan
8epoihsen
<4160>
Namun
11de
<1161>
mereka justru
 
 
berteriak-teriak
13ekraxan
<2896>
lebih keras
12perisswv
<4057>
lagi
 
 
Salibkan
14staurwson
<4717>
Dia
15auton
<846>
15
Karena
 
 
ingin
4boulomenov
<1014>
memuaskan hati
9poihsai
<4160>
 
5tw 7to
<3588> <3588>
orang banyak
6oclw 8ikanon
<3793> <2425>
 
1o 2de
<3588> <1161>
Pilatus
3pilatov
<4091>
pun
 
 
melepaskan
10apelusen
<630>
 
12ton
<3588>
Barabas
13barabban
<912>
bagi mereka
11autoiv
<846>
dan
14kai
<2532>
setelah menyuruh
 
 
mencambuki
18fragellwsav
<5417>
Yesus dia
 
 
menyerahkan
15paredwken
<3860>
 
16ton
<3588>
Yesus
17ihsoun
<2424>
untuk
19ina
<2443>
disalibkan
20staurwyh
<4717>
16
Para
1oi 2de
<3588> <1161>
prajurit
3stratiwtai
<4757>
membawa
4aphgagon
<520>
Yesus
5auton
<846>
masuk
 
 
ke dalam
6esw
<2080>
 
7thv
<3588>
istana
8aulhv
<833>
yaitu
9o 10estin
<3739> <1510>
gedung pengadilan
11praitwrion
<4232>
dan
12kai
<2532>
mereka
 
 
memanggil
13sugkalousin
<4779>
seluruh
14olhn
<3650>
 
15thn
<3588>
pasukan berkumpul
16speiran
<4686>
17
Lalu
1kai
<2532>
mereka
 
 
mengenakan
2endiduskousin
<1737>
kepada
 
 
Yesus
3auton
<846>
jubah ungu
4porfuran
<4209>
dan
5kai
<2532>
setelah
 
 
menganyamkan
8plexantev
<4120>
sebuah
 
 
mahkota
10stefanon
<4735>
berduri
9akanyinon
<174>
mereka
 
 
memakaikannya pada
6peritiyeasin
<4060>
Yesus
7autw
<846>
18
Kemudian
1kai
<2532>
mereka
 
 
mulai
2hrxanto
<756>
memberi salam
3aspazesyai
<782>
kepada-Nya
4auton
<846>
Salam
5caire
<5463>
hai
 
 
Raja
6basileu
<935>
orang
7twn
<3588>
Yahudi
8ioudaiwn
<2453>
19
Lalu
1kai
<2532>
mereka
 
 
memukuli
2etupton
<5180>
 
4thn
<3588>
kepala-Nya
3autou 5kefalhn
<846> <2776>
dengan
 
 
buluh
6kalamw
<2563>
dan
7kai
<2532>
meludahi-Nya
8eneptuon 9autw
<1716> <846>
lalu
10kai
<2532>
 
12ta
<3588>
sujud
11tiyentev 13gonata
<5087> <1119>
menyembah-Nya
14prosekunoun 15autw
<4352> <846>
20
Setelah mereka
1kai 2ote
<2532> <3753>
mengolok-olok
3enepaixan
<1702>
Yesus
4autw
<846>
mereka
 
 
melepaskan-Nya
5exedusan 6auton
<1562> <846>
dari
7thn
<3588>
jubah ungu
8porfuran
<4209>
dan
9kai
<2532>
memakaikan
10enedusan
<1746>
 
11auton 12ta
<846> <3588>
pakaian-Nya
13imatia 14autou
<2440> <846>
sendiri
 
 
Lalu
15kai
<2532>
mereka
 
 
membawa
16exagousin
<1806> ==>
Yesus
17auton
<846>
keluar
16exagousin
<== <1806>
untuk
18ina
<2443>
menyalibkan
19staurwswsin
<4717>
Dia
20auton
<846>
21
Mereka
1kai
<2532>
memaksa
2aggareuousin
<29>
orang yang sedang
 
 
lewat
3paragonta
<3855>
 
4tina
<5100>
Simon
5simwna
<4613>
orang Kirene
6kurhnaion
<2956>
ayah
11patera
<3962>
dari
 
 
Aleksander
12alexandrou
<223>
dan
13kai
<2532>
Rufus
14roufou
<4504>
yang
10ton
<3588>
datang
7ercomenon
<2064>
dari
8ap
<575>
desa
9agrou
<68>
untuk
15ina
<2443>
memikul
16arh
<142>
 
17ton
<3588>
salib-Nya
18stauron 19autou
<4716> <846>
22
Lalu
1kai
<2532>
mereka
 
 
membawa
2ferousin
<5342>
Yesus
3auton
<846>
ke
4epi
<1909>
tempat
7topon
<5117>
yang bernama
5ton
<3588>
Golgota
6golgoyan
<1115>
 
8o 9estin
<3739> <1510>
artinya
10meyermhneuomenov
<3177>
Tempat
12topov
<5117>
Tengkorak
11kraniou
<2898>
23
Mereka
1kai
<2532>
menawarkan
2edidoun
<1325>
kepada-Nya
3autw
<846>
anggur
5oinon
<3631>
bercampur mur
4esmurnismenon
<4669>
 
6ov
<3739>
tetapi
7de
<1161>
Dia
 
 
tidak
8ouk
<3756>
menerimanya
9elaben
<2983>
24
Mereka
1kai
<2532>
menyalibkan
2staurousin
<4717>
Dia
3auton
<846>
dan
4kai
<2532>
membagi-bagi
5diamerizontai
<1266>
 
6ta
<3588>
pakaian-Nya
7imatia 8autou
<2440> <846>
di antara mereka dengan
 
 
melempar
9ballontev
<906>
undi
10klhron
<2819>
untuk
11ep
<1909>
menentukan bagian yang
 
 
mereka
12auta
<846>
 
13tiv 14ti
<5101> <5101>
dapatkan
15arh
<142>
25
Saat itu
1hn 2de
<1510> <1161>
jam
3wra
<5610>
ketiga
4trith
<5154>
ketika
5kai
<2532>
mereka
 
 
menyalibkan-Nya
6estaurwsan 7auton
<4717> <846>
26
 
3h
<3588>
Tulisan
4epigrafh
<1923>
 
1kai
<2532>
berisi
2hn
<1510>
 
5thv
<3588>
tuduhan
6aitiav
<156>
terhadap
 
 
Yesus
7autou
<846>
tertulis
8epigegrammenh
<1924>
 
9o
<3588>
Raja
10basileuv
<935>
 
11twn
<3588>
Orang Yahudi
12ioudaiwn
<2453>
27
 
1kai
<2532>
Bersama dengan
2sun
<4862>
Yesus
3autw
<846>
mereka
 
 
menyalibkan
4staurousin
<4717>
dua
5duo
<1417>
orang
 
 
perampok
6lhstav
<3027>
seorang
7ena
<1520>
di
8ek
<1537>
sebelah
 
 
kanan-Nya
9dexiwn
<1188>
dan
10kai
<2532>
seorang
11ena
<1520>
di
12ex
<1537>
sebelah
 
 
kiri-Nya
13euwnumwn 14autou
<2176> <846>
28
Jadi
 
 
Kitab Suci
4grafh
<1124>
yang
5h
<3588>
mengatakan
6legousa
<3004>
ini
3h
<3588>
 
1kai
<2532>
digenapi
2eplhrwyh
<4137>
Dia
 
 
terhitung
10elogisyh
<3049>
 
7kai
<2532>
di antara
8meta
<3326>
orang-orang durhaka
9anomwn
<459>
29
 
1kai
<2532>
Orang-orang yang
2oi
<3588>
sedang
 
 
lewat
3paraporeuomenoi
<3899>
di situ
 
 
menghujat
4eblasfhmoun
<987>
Yesus
5auton
<846>
Dengan
 
 
menggelengkan
6kinountev
<2795>
 
7tav
<3588>
kepala
8kefalav
<2776>
mereka
9autwn
<846>
 
10kai
<2532>
berkata
11legontev
<3004>
Hai
12oua
<3758>
Engkau
 
 
yang
13o
<3588>
akan
 
 
meruntuhkan
14kataluwn
<2647>
 
15ton
<3588>
Bait Allah
16naon
<3485>
dan
17kai
<2532>
membangunnya
18oikodomwn
<3618>
kembali
 
 
dalam
19[en]
<1722>
tiga
20trisin
<5140>
hari
21hmeraiv
<2250>
30
selamatkanlah
1swson
<4982>
diri-Mu sendiri
2seauton
<4572>
dan
 
 
turunlah
3katabav
<2597>
dari
4apo
<575>
 
5tou
<3588>
salib
6staurou
<4716>
31
Begitu juga
1omoiwv
<3668>
 
2kai 3oi
<2532> <3588>
imam-imam kepala
4arciereiv
<749>
bersama dengan
8meta
<3326>
para
9twn
<3588>
ahli Taurat
10grammatewn
<1122>
mengejek
5empaizontev
<1702>
Yesus dengan
 
 
berkata
11elegon
<3004>
 
6prov
<4314>
satu sama lain
7allhlouv
<240>
Dia
 
 
menyelamatkan
13eswsen
<4982>
orang lain
12allouv
<243>
tetapi Dia
 
 
tidak
15ou
<3756>
dapat
16dunatai
<1410>
menyelamatkan
17swsai
<4982>
diri-Nya sendiri
14eauton
<1438>
32
Biarlah
1o
<3588>
Mesias
2cristov
<5547>
Sang
3o
<3588>
Raja
4basileuv
<935>
Israel
5israhl
<2474>
turun
6katabatw
<2597>
sekarang
7nun
<3568>
dari
8apo
<575>
 
9tou
<3588>
salib
10staurou
<4716>
supaya
11ina
<2443>
kita dapat
 
 
melihat
12idwmen
<1492>
dan
13kai
<2532>
percaya
14pisteuswmen
<4100>
Mereka
15kai
<2532>
yang
16oi
<3588>
disalibkan bersama
17sunestaurwmenoi
<4957>
 
18sun
<4862>
Yesus
19autw
<846>
juga
 
 
mencela
20wneidizon
<3679>
Dia
21auton
<846>
33
Pada saat
1kai 2genomenhv
<2532> <1096>
jam
3wrav
<5610>
keenam
4ekthv
<1623>
tiba
 
 
terjadi
6egeneto
<1096>
kegelapan
5skotov
<4655>
di
7ef
<1909>
seluruh
8olhn
<3650>
 
9thn
<3588>
tanah
10ghn
<1093>
itu
 
 
sampai
11ewv
<2193>
pada
 
 
jam
12wrav
<5610>
kesembilan
13enathv
<1766>
34
Pada
 
 
jam
4wra
<5610>
 
1kai 2th
<2532> <3588>
ke-9
3enath
<1766>
 
6o
<3588>
Yesus
7ihsouv
<2424>
berseru
5ebohsen
<994>
dengan
 
 
suara
8fwnh
<5456>
yang
 
 
keras
9megalh
<3173>
Eloi
10elwi
<1682>
Eloi
11elwi
<1682>
lama
12lama
<2982>
sabakhtani
13sabacyani
<4518>
yang
14o
<3739>
 
15estin
<1510>
artinya
16meyermhneuomenon
<3177>
 
17o
<3588>
Allah-Ku
18yeov
<2316>
 
19mou 20[o
<3450> <3588>
Allah-Ku
21yeov
<2316>
 
22mou] 23eiv
<3450> <1519>
mengapa
24ti
<5101>
Engkau
 
 
meninggalkan
25egkatelipev
<1459>
Aku
26me
<3165>
35
Ketika
1kai
<2532>
beberapa orang
2tinev
<5100>
yang
3twn
<3588>
berdiri
4paresthkotwn
<3936>
di situ
 
 
mendengarnya
5akousantev
<191>
mereka
 
 
berkata
6elegon
<3004>
Dengar
7ide
<1492>
Ia
 
 
memanggil
9fwnei
<5455>
Elia
8hlian
<2243>
36
Seseorang
3tiv
<5100>
berlari
1dramwn
<5143>
dan
2de
<1161>
mengisi
4gemisav
<1072>
bunga karang
5spoggon
<4699>
dengan
 
 
anggur asam
6oxouv
<3690>
lalu
 
 
meletakkannya
7periyeiv
<4060>
pada sebuah
 
 
buluh
8kalamw
<2563>
dan
 
 
menawarkannya
9epotizen
<4222>
kepada
 
 
Yesus
10auton
<846>
untuk diminum sambil
 
 
berkata
11legwn
<3004>
Tunggu mari kita
12afete
<863>
lihat
13idwmen
<1492>
apakah
14ei
<1487>
Elia
16hliav
<2243>
akan
 
 
datang
15ercetai
<2064>
untuk
 
 
menurunkan
17kayelein
<2507>
Dia
18auton
<846>
37
 
1o
<3588>
Kemudian
2de
<1161>
Yesus
3ihsouv
<2424>
berseru
 
 
berseru
4afeiv
<863>
dengan
 
 
suara
5fwnhn
<5456>
keras
6megalhn
<3173>
dan
 
 
mengembuskan napas-Nya yang terakhir
7exepneusen
<1606>
38
Saat itu
1kai 2to
<2532> <3588>
tirai
3katapetasma
<2665>
 
4tou
<3588>
Bait Allah
5naou
<3485>
robek
6escisyh
<4977>
menjadi
7eiv
<1519>
dua
8duo
<1417>
dari
9ap
<575>
atas
10anwyen
<509>
sampai
11ewv
<2193>
ke bawah
12katw
<2736>
39
Ketika
2de
<1161>
 
3o
<3588>
kepala pasukan
4kenturiwn
<2760>
yang
5o
<3588>
berdiri
6paresthkwv
<3936>
 
7ex
<1537>
menghadap ke arah
8enantiav
<1727>
Yesus
9autou
<846>
melihat
1idwn
<1492>
 
10oti
<3754>
bagaimana
11outwv
<3779>
Yesus
 
 
mengembuskan napas-Nya yang terakhir
12exepneusen
<1606>
dia
 
 
berkata
13eipen
<2036>
Sungguh
14alhywv
<230>
 
16o
<3588>
orang
17anyrwpov
<444>
ini
15outov
<3778>
adalah
20hn
<1510>
Anak
18uiov
<5207>
Allah
19yeou
<2316>
40
Di sana ada
1hsan 2de
<1510> <1161>
juga
3kai
<2532>
beberapa
 
 
wanita
4gunaikev
<1135>
yang
 
 
melihat
7yewrousai
<2334>
dari
5apo
<575>
jauh
6makroyen
<3113>
di antara
8en
<1722>
mereka adalah
9aiv 10kai
<3739> <2532>
Maria
11mariam
<3137>
 
12h
<3588>
Magdalena
13magdalhnh
<3094>
dan
14kai
<2532>
Maria
15maria
<3137>
ibu
22mhthr
<3384>
 
16h
<3588>
Yakobus
17iakwbou
<2385>
 
18tou
<3588>
Muda
19mikrou
<3398>
dan
20kai
<2532>
Yoses
21iwshtov
<2500>
serta
23kai
<2532>
Salome
24salwmh
<4539>
41
 
1ai
<3739>
Ketika
2ote
<3753>
Yesus masih
 
 
ada
3hn
<1510>
di
4en
<1722>
wilayah
5th
<3588>
Galilea
6galilaia
<1056>
mereka
 
 
mengikuti
7hkolouyoun
<190>
Dia
8autw
<846>
dan
9kai
<2532>
melayani
10dihkonoun
<1247>
Dia
11autw
<846>
Ada
 
 
juga
12kai
<2532>
banyak
14pollai
<4183>
perempuan
 
 
lain
13allai
<243>
yang
15ai
<3588>
datang bersama
16sunanabasai
<4872>
Yesus
17autw
<846>
ke
18eiv
<1519>
Yerusalem
19ierosoluma
<2414>
42
Ketika
1kai 2hdh
<2532> <2235>
malam
3oqiav
<3798>
tiba
4genomenhv
<1096>
karena
5epei
<1893>
hari itu

adalah
6hn
<1510>
Hari Persiapan
7paraskeuh
<3904>
yaitu
8o 9estin
<3739> <1510>
hari menjelang hari Sabat
10prosabbaton
<4315>
43
Yusuf
2iwshf
<2501>
orang
3apo
<575>
Arimatea
4arimayaiav
<707>
seorang anggota
 
 
Majelis Besar
6bouleuthv
<1010>
yang
7ov
<3739>
dihormati
5euschmwn
<2158>
yang
 
 
juga
8kai
<2532>
 
9autov 10hn
<846> <1510>
menanti-nantikan
11prosdecomenov
<4327>
kedatangan
1elywn
<2064>
 
12thn
<3588>
Kerajaan
13basileian
<932>
 
14tou
<3588>
Allah
15yeou
<2316>
memberanikan
16tolmhsav
<5111>
diri
 
 
pergi
17eishlyen
<1525>
kepada
18prov
<4314>
 
19ton
<3588>
Pilatus
20pilaton
<4091>
dan
21kai
<2532>
meminta
22hthsato
<154>
 
23to
<3588>
tubuh
24swma
<4983>
 
25tou
<3588>
Yesus
26ihsou
<2424>
44
 
1o 2de
<3588> <1161>
Pilatus
3pilatov
<4091>
terkejut
4eyaumasen
<2296>
mendengar bahwa Yesus
5ei
<1487>
sudah
6hdh
<2235>
mati
7teynhken
<2348>
Dia
 
 
memanggil
9proskalesamenov
<4341>
 
10ton
<3588>
kepala pasukan
11kenturiwna
<2760>
dan
8kai
<2532>
bertanya
12ephrwthsen
<1905>
padanya
13auton
<846>
apakah benar Yesus
14ei
<1487>
sudah
15hdh
<2235>
mati
16apeyanen
<599>
45
Ketika Pilatus
1kai
<2532>
tahu
2gnouv
<1097>
dari
3apo
<575>
 
4tou
<3588>
kepala pasukan
5kenturiwnov
<2760>
bahwa Yesus sudah mati dia
 
 
mengizinkan
6edwrhsato
<1433>
memberikan
7to
<3588>
mayat
8ptwma
<4430>
itu kepada
9tw
<3588>
Yusuf
10iwshf
<2501>
46
Yusuf
 
 
membeli
2agorasav
<59>
kain linen
3sindona
<4616>
dan
1kai
<2532>
menurunkan
4kayelwn
<2507>
mayat
 
 
Yesus
5auton
<846>
Setelah
 
 
membungkus-Nya
6eneilhsen
<1750>
dalam
7th
<3588>
kain linen
8sindoni
<4616>
dia
9kai
<2532>
membaringkan
10eyhken
<5087>
Yesus
11auton
<846>
di dalam
12en
<1722>
kuburan
13mnhmati
<3418>
yang
14o
<3739>
 
15hn
<1510>
dipotong
16lelatomhmenon
<2998>
dari
17ek
<1537>
bukit
 
 
batu
18petrav
<4073>
Lalu
19kai
<2532>
dia
 
 
menggulingkan
20prosekulisen
<4351>
sebuah
 
 
batu
21liyon
<3037>
ke
22epi
<1909>
 
23thn
<3588>
pintu
24yuran
<2374>
masuk
25tou
<3588>
kuburan
26mnhmeiou
<3419>
47
 
1h 2de
<3588> <1161>
Maria
3maria
<3137>
 
4h
<3588>
Magdalena
5magdalhnh
<3094>
dan
6kai
<2532>
Maria
7maria
<3137>
ibu
8h
<3588>
Yoses
9iwshtov
<2500>
melihat
10eyewroun
<2334>
di mana
11pou
<4225>
mayat Yesus
 
 
dibaringkan
12teyeitai
<5087>