Prev Chapter Exodus 21 Next Chapter Show all verses
1
Kemudian Allah berfirman kepada Musa
 
 
Inilah
1hlaw
<428>
peraturan-peraturan
2Myjpsmh
<4941>
yang
3rsa
<834>
harus kamu tetapkan
 
 
di
4Myvt
<7760>
depan
 
 
mereka
5Mhynpl
<6440>
2
Jika
1yk
<3588>
kamu
 
 
membeli
2hnqt
<7069>
seorang
 
 
budak
3dbe
<5650>
Ibrani
4yrbe
<5680>
dia harus
 
 
bekerja
7dbey
<5647>
untukmu selama
 
 
6
5ss
<8337>
tahun
6Myns
<8141>
Namun pada tahun yang
 
 
ketujuh
8tebsbw
<7637>
dia harus
 
 
keluar
9auy
<3318>
dengan
 
 
merdeka
10yspxl
<2670>
tanpa membayar apa pun
11Mnx
<2600>
3
Jika
1Ma
<518>
dia
2wpgb
<1610>
masuk
3aby
<935>
seorang diri
4wpgb
<1610>
saja dia juga harus
 
 
keluar
5auy
<3318>
seorang diri Namun
 
 
jika
6Ma
<518>
dia sudah kawin

istrinya
11wtsa
<802>
juga harus
9awh 8hsa 7leb
<1931> <802> <1167>
keluar
10hauyw
<3318>
bersamanya
12wme
<5973>
4
Jika
1Ma
<518>
tuannya
2wynda
<113>
memberikan
3Nty
<5414>
 
4wl
<0>
istri
5hsa
<802>
kepadanya dan istrinya itu

melahirkan
6hdlyw
<3205>
 
7wl
<0>
anak laki-laki
8Mynb
<1121>
atau
9wa
<176>
anak perempuan
10twnb
<1323>
istri
11hsah
<802>
dan
 
 
anak-anaknya
12hydlyw
<3206>
akan
 
 
menjadi
13hyht
<1961>
milik
 
 
tuannya
14hyndal
<113>
sedangkan
 
 
dia
15awhw
<1931>
harus
 
 
keluar
16auy
<3318>
 
17wpgb
<1610>
5
Namun
 
 
jika
1Maw
<518>
hambanya
4dbeh
<5650>
itu
2rma
<559>
berkata
3rmay
<559>
dengan sungguh-sungguh Aku
 
 
mengasihi
5ytbha
<157>
 
6ta
<853>
tuanku
7ynda
<113>
 
8ta
<853>
istriku
9ytsa
<802>
dan
10taw
<853>
anak-anakku
11ynb
<1121>
jadi aku
 
 
tidak
12al
<3808>
mau
 
 
keluar
13aua
<3318>
sebagai orang
 
 
merdeka
14yspx
<2670>