Prev Chapter Acts 20 Next Chapter Show all verses
1
Setelah
1meta
<3326>
 
5ton
<3588>
kerusuhan
6yorubon
<2351>
itu
2de 3to
<1161> <3588>
berakhir
4pausasyai
<3973>
 
8o
<3588>
Paulus
9paulov
<3972>
mengundang
7metapemqamenov
<3343>
para
10touv
<3588>
murid
11mayhtav
<3101>
dan
12kai
<2532>
setelah
 
 
menguatkan
13parakalesav
<3870>
hati mereka ia
 
 
berpamitan
14aspasamenov
<782>
dengan mereka dan
 
 
pergi
15exhlyen
<1831>
menuju
16poreuesyai
<4198>
ke
17eiv
<1519>
Makedonia
18makedonian
<3109>
2
Setelah
2de
<1161>
ia
3ta
<3588>
menelusuri
1dielywn
<1330>
wilayah-wilayah
4merh
<3313>
di sana
5ekeina
<1565>
dan
6kai
<2532>
memberikan
7parakalesav
<3870>
kepada mereka
8autouv
<846>
banyak
10pollw
<4183>
nasihat
9logw
<3056>
ia
11hlyen
<2064>
sampai
12eiv
<1519>
di
13thn
<3588>
Yunani
14ellada
<1671>
3
 
1poihsav
<4160>
Dan
2te
<5037>
di sana Paulus
 
 
tinggal
5genomenhv
<1096>
selama
 
 
3
4treiv
<5140>
bulan
3mhnav
<3376>
 
7autw
<846>
Karena
8upo
<5259>
orang-orang
9twn
<3588>
Yahudi
10ioudaiwn
<2453>
membuat
 
 
persekongkolan untuk melawannya
6epiboulhv
<1917>
ketika ia
 
 
hendak
11mellonti
<3195>
berlayar
12anagesyai
<321>
ke
13eiv
<1519>
 
14thn
<3588>
Siria
15surian
<4947>
ia
16egeneto
<1096>
memutuskan
17gnwmhv
<1106>
untuk
18tou
<3588>
kembali
19upostrefein
<5290>
lewat
20dia
<1223>
Makedonia
21makedoniav
<3109>
4
Paulus
 
 
ditemani
1suneipeto
<4902>
oleh
2de 3autw
<1161> <846>
Sopater
4swpatrov
<4986>
dari Berea
6beroiaiov
<961>
anak Pirus
5purrou
<4450>
oleh
8de
<1161>
Aristarkhus
9aristarcov
<708>
dan
10kai
<2532>
Sekundus
11sekoundov
<4580>
dari
 
 
Tesalonika
7yessalonikewn
<2331>
dan
12kai
<2532>
Gayus
13gaiov
<1050>
dari Derbe
14derbaiov
<1190>
dan
15kai
<2532>
Timotius
16timoyeov
<5095>
serta
18de
<1161>
Tikhikus
19tucikov
<5190>
dan
20kai
<2532>
Trofimus
21trofimov
<5161>
dari Asia
17asianoi
<774>
5
Mereka
1outoi
<3778>
berangkat
3proselyontev
<4334>
lebih dahulu
 
 
dan
2de
<1161>
sedang
 
 
menunggu
4emenon
<3306>
kami
5hmav
<2248>
di
6en
<1722>
Troas
7trwadi
<5174>