Back to #2556
Go Up ↑ << Romans 12:21 >>
Go Up ↑ << Romans 12:21 >>
KJV : Be <3528> (0) not <3361> overcome <3528> (5744) of <5259> evil <2556>, but <235> overcome <3528> (5720) evil <2556> with <1722> good <18>.
NASB : Do not be overcome by evil, but overcome evil with good.
NASB# : Do not be overcome<3528> by evil<2556>, but overcome<3528> evil<2556> with good<18>.
Jangan
kamu
kalah
terhadap
kejahatan
tetapi
kalahkanlah
kejahatan
dengan
kebaikan
<3361> mh
not 486, no 44 [particle; 673]
<3528> nikw
overcome 24, conquer 2 [v; 28]
<5259> upo
of 116, by 42 [prep; 230]
<3588> tou
which 413, who 79 [article; 543]
<2556> kakou
evil 40, evil things 3 [adj; 51]
<235> alla
but 573, yea 15 [conj; 637]
<3528> nika
overcome 24, conquer 2 [v; 28]
<1722> en
in 1902, by 163 [prep; 2801]
<3588> tw
which 413, who 79 [article; 543]
<18> agayw
good 77, good thing 14 [adj; 102]
<3588> to
which 413, who 79 [article; 543]
<2556> kakon
evil 40, evil things 3 [adj; 51]