Prev Chapter Genesis 4 Next Chapter
1
Adam
1Mdahw
<120>
bersetubuh
2edy
<3045>
dengan
3ta
<853>
Hawa
4hwx
<2332>
istrinya
5wtsa
<802>
lalu Hawa
 
 
mengandung
6rhtw
<2029>
dan
 
 
melahirkan
7dltw
<3205>
 
8ta
<853>
Kain
9Nyq
<7014>
Dia
 
 
berkata
10rmatw
<559>
Aku
 
 
telah
11ytynq
<7069>
mendapatkan seorang
 
 
laki-laki
12sya
<376>
dari
13ta
<854>
TUHAN
14hwhy
<3068>
2
Kemudian Hawa
1Potw
<3254>
melahirkan
2tdll
<3205>
 
3ta
<853>
adiknya
4wyxa
<251>
yaitu
5ta
<853>
Habel
6lbh
<1893>
 
7yhyw
<1961>
Habel
8lbh
<1893>
menggembalakan
9her
<7462>
domba
10Nau
<6629>
sedangkan
 
 
Kain
11Nyqw
<7014>
 
12hyh
<1961>
menggarap
13dbe
<5647>
tanah
14hmda
<127>
3
Pada
1yhyw
<1961>
suatu
2Uqm
<7093>
waktu
3Mymy
<3117>
Kain
5Nyq
<7014>
membawa
4abyw
<935>
kepada
 
 
TUHAN
9hwhyl
<3068>
suatu
 
 
persembahan
8hxnm
<4503>
hasil
6yrpm
<6529>
dari
 
 
tanah
7hmdah
<127>
itu
 
 
4
Habel
1lbhw
<1893>
juga
3Mg
<1571>
membawa
2aybh
<935>
 
4awh
<1931>
yang sulung
5twrkbm
<1062>
dari
 
 
kawanan dombanya
6wnau
<6629>
beserta
 
 
lemak-lemaknya
7Nhblxmw
<2459>
TUHAN
9hwhy
<3068>
memperhatikan
8esyw
<8159>
 
10la
<413>
Habel
11lbh
<1893>
dan
12law
<413>
persembahannya
13wtxnm
<4503>
5
tetapi
 
 
terhadap
1law
<413>
Kain
2Nyq
<7014>
dan
3law
<413>
persembahannya
4wtxnm
<4503>
Dia
 
 
tidak
5al
<3808>
memperhatikannya
6hes
<8159>
Lalu
 
 
Kain
8Nyql
<7014>
menjadi
 
 
sangat
9dam
<3966>
marah
7rxyw
<2734>
dan
 
 
wajahnya
11wynp
<6440>
muram
10wlpyw
<5307>
6
TUHAN
2hwhy
<3068>
berkata
1rmayw
<559>
kepada
3la
<413>
Kain
4Nyq
<7014>
Mengapa
5hml
<4100>
kamu
 
 
marah
6hrx
<2734>
 
7Kl
<0>
Mengapa
8hmlw
<4100>
mukamu
10Kynp
<6440>
muram
9wlpn
<5307>
7
Jika
2Ma
<518>
kamu
 
 
berbuat baik
3byjyt
<3190>
bukankah
1awlh
<3808>
kamu akan
 
 
diterima
4tav
<7613>
Namun
 
 
jika
5Maw
<518>
kamu
 
 
tidak
6al
<3808>
berbuat baik
7byjyt
<3190>
dosa
9tajx
<2403>
sudah
 
 
mengintip
10Ubr
<7257>
di
11Kylaw
<413>
pintu
8xtpl
<6607>
keinginannya
12wtqwst
<8669>
adalah untukmu tetapi
 
 
kamu
13htaw
<859>
harus
 
 
berkuasa
14lsmt
<4910>
atasnya
15wb
<0>
8
 
1rmayw
<559>
Kain
2Nyq
<7014>
berbicara
 
 
dengan
3la
<413>
Habel
4lbh
<1893>
saudaranya
5wyxa
<251>
Lalu
 
 
terjadilah
6yhyw
<1961>
ketika mereka
 
 
berada
7Mtwyhb
<1961>
di
 
 
padang
8hdvb
<7704>
Kain
10Nyq
<7014>
bangkit
9Mqyw
<6965>
untuk
 
 
menyerang
11la
<413>
Habel
12lbh
<1893>
saudaranya
13wyxa
<251>
itu dan
 
 
membunuhnya
14whgrhyw
<2026>
9
Lalu
 
 
TUHAN
2hwhy
<3068>
bertanya
1rmayw
<559>
kepada
3la
<413>
Kain
4Nyq
<7014>
Di mana
5ya
<335>
Habel
6lbh
<1893>
adikmu
7Kyxa
<251>
Kain
 
 
menjawab
8rmayw
<559>
Aku
 
 
tidak
9al
<3808>
tahu
10ytedy
<3045>
Apakah
 
 
aku
13ykna
<595>
penjaga
11rmsh
<8104>
adikku
12yxa
<251>
10
TUHAN
 
 
berkata
1rmayw
<559>
Apa
2hm
<4100>
yang sudah kamu
 
 
lakukan
3tyve
<6213>
Suara
4lwq
<6963>
darah
5ymd
<1818>
adikmu
6Kyxa
<251>
itu
 
 
menjerit
7Myqeu
<6817>
kepada-Ku
8yla
<413>
dari
9Nm
<4480>
dalam
 
 
tanah
10hmdah
<127>
11
Sekarang
1htew
<6258>
kamu
3hta
<859>
terkutuk
2rwra
<779>
dari
4Nm
<4480>
tanah
5hmdah
<127>
yang
6rsa
<834>
telah
 
 
membuka
7htup
<6475>
 
8ta
<853>
mulutnya
9hyp
<6310>
untuk
 
 
menerima
10txql
<3947>
 
11ta
<853>
darah
12ymd
<1818>
adikmu
13Kyxa
<251>
dari
 
 
tanganmu
14Kdym
<3027>
12
Jika
1yk
<3588>
kamu
 
 
menggarap
2dbet
<5647>
 
3ta
<853>
tanah
4hmdah
<127>
itu ia
 
 
tidak
5al
<3808>
akan
 
 
lagi
6Pot
<3254>
memberikan
7tt
<5414>
hasilnya
8hxk
<3581>
untukmu
9Kl
<0>
Kamu akan
 
 
mengembara
10en
<5128>
dan
 
 
menggelandang
11dnw
<5110>
di
12hyht
<1961>
bumi
13Urab
<776>
13
Kemudian
 
 
Kain
2Nyq
<7014>
berkata
1rmayw
<559>
kepada
3la
<413>
TUHAN
4hwhy
<3068>
Hukumanku
6ynwe
<5771>
itu
 
 
lebih berat
5lwdg
<1419>
daripada yang
 
 
sanggup kutanggung
7avnm
<5375>
14
Lihat
1Nh
<2005>
 
3yta
<853>
Hari ini
4Mwyh
<3117>
Engkau telah
 
 
menggiring
2tsrg
<1644>
aku
 
 
dari
5lem
<5921>
 
6ynp
<6440>
tanah
7hmdah
<127>
ini Lalu aku akan
 
 
tersembunyi
9rtoa
<5641>
dari
 
 
hadapan-Mu
8Kynpmw
<6440>
dan aku akan
 
 
menjadi
10ytyyhw
<1961>
buronan
11en
<5128>
dan
 
 
pengembara
12dnw
<5110>
di
 
 
bumi
13Urab
<776>
dan akan
 
 
terjadi
14hyhw
<1961>
siapa saja
15lk
<3605>
yang
 
 
bertemu
16yaum
<4672>
denganku akan
 
 
membunuhku
17yngrhy
<2026>
15
Namun
2wl
<0>
TUHAN
3hwhy
<3068>
berkata
1rmayw
<559>
kepada Kain

Karena
4Nkl
<3651>
itu
 
 
siapa pun
5lk
<3605>
yang
 
 
membunuh
6grh
<2026>
Kain
7Nyq
<7014>
kepadanya akan
 
 
dibalaskan
9Mqy
<5358>
tujuh kali lipat
8Mytebs
<7659>
Kemudian
 
 
TUHAN
11hwhy
<3068>
memberi
10Mvyw
<7760>
tanda
13twa
<226>
pada
 
 
Kain
12Nyql
<7014>
supaya
 
 
tidak
14ytlbl
<1115>
 
16wta
<853>
seorang pun
17lk
<3605>
yang
 
 
bertemu
18waum
<4672>
dengannya akan
 
 
membunuhnya
15twkh
<5221>
16
Lalu
 
 
Kain
2Nyq
<7014>
pergi
1auyw
<3318>
dari
 
 
hadapan
3ynplm
<6440>
TUHAN
4hwhy
<3068>
dan
 
 
menetap
5bsyw
<3427>
di
 
 
tanah
6Urab
<776>
Nod
7dwn
<5113>
sebelah
 
 
timur
8tmdq
<6926>
Eden
9Nde
<5731>
17
Kain
2Nyq
<7014>
bersetubuh
1edyw
<3045>
dengan istrinya lalu
3ta
<853>
istrinya
4wtsa
<802>
itu
 
 
mengandung
5rhtw
<2029>
dan
 
 
melahirkan
6dltw
<3205>
 
7ta
<853>
Henokh
8Kwnx
<2585>
Kain
9yhyw
<1961>
membangun
10hnb
<1129>
suatu
 
 
kota
11rye
<5892>
dan
 
 
menyebut
12arqyw
<7121>
nama
13Ms
<8034>
kota
14ryeh
<5892>
itu seperti
 
 
nama
15Msk
<8034>
anaknya
16wnb
<1121>
Henokh
17Kwnx
<2585>
18
Bagi
 
 
Henokh
2Kwnxl
<2585>
lahirlah
1dlwyw
<3205>
 
3ta
<853>
Irad
4drye
<5897>
dan
 
 
Irad
5dryew
<5897>
adalah
 
 
ayah
6dly
<3205>
 
7ta
<853>
Mehuyael
8laywxm
<4232>
Mehuyael
9layyxmw
<4232>
adalah
 
 
ayah
10dly
<3205>
 
11ta
<853>
Metusael
12laswtm
<4967>
dan
 
 
Metusael
13laswtmw
<4967>
adalah
 
 
ayah
14dly
<3205>
 
15ta
<853>
Lamekh
16Kml
<3929>
19
 
2wl
<0>
Lamekh
3Kml
<3929>
mengambil
1xqyw
<3947>
dua
4yts
<8147>
istri
5Mysn
<802>
baginya yang
 
 
satu
7txah
<259>
bernama
6Ms
<8034>
Ada
8hde
<5711>
dan yang
 
 
lain
10tynsh
<8145>
bernama
9Msw
<8034>
Zila
11hlu
<6741>
20
Ada
2hde
<5711>
melahirkan
1dltw
<3205>
 
3ta
<853>
Yabal
4lby
<2989>
yang
 
 
adalah
5awh
<1931>
 
6hyh
<1961>
nenek moyang
7yba
<1>
semua yang
 
 
tinggal
8bsy
<3427>
dalam
 
 
tenda
9lha
<168>
dan
 
 
beternak
10hnqmw
<4735>
21
Saudaranya
2wyxa
<251>
bernama
1Msw
<8034>
Yubal
3lbwy
<3106>
dia
4awh
<1931>
adalah
5hyh
<1961>
nenek moyang
6yba
<1>
semua
7lk
<3605>
yang memainkan
8vpt
<8610>
kecapi
9rwnk
<3658>
dan
 
 
seruling
10bgwew
<5748>
22
Zila
1hluw
<6741>
juga
2Mg
<1571>
 
3awh
<1931>
melahirkan
4hdly
<3205>
 
6lbwt 5ta
<0> <853>
Tubal-Kain
7Nyq
<8423>
dia yang
 
 
menempa
8sjl
<3913>
segala
9lk
<3605>
perkakas
10srx
<2794>
dari
 
 
perunggu
11tsxn
<5178>
dan
 
 
besi
12lzrbw
<1270>
Saudara perempuan
13twxaw
<269>
 
14lbwt
<0>
Tubal-Kain
15Nyq
<8423>
adalah
 
 
Naama
16hmen
<5279>
23
Lamekh
2Kml
<3929>
berkata
1rmayw
<559>
kepada
 
 
kedua istrinya
3wysnl
<802>
Ada
4hde
<5711>
dan
 
 
Zila
5hluw
<6741>
dengarlah
6Nems
<8085>
suaraku
7ylwq
<6963>
Hai
 
 
istri-istri
8ysn
<802>
Lamekh
9Kml
<3929>
dengarkanlah
10hnzah
<238>
perkataanku
11ytrma
<565>
Aku telah
 
 
membunuh
14ytgrh
<2026>
seorang laki-laki
13sya
<582>
karena
12yk
<3588>
lukaku
15yeupl
<6482>
dan
 
 
seorang laki-laki muda
16dlyw
<3206>
karena
 
 
melukaiku
17ytrbxl
<2250>
24
Jika
1yk
<3588>
kepada
 
 
Kain
4Nyq
<7014>
dibalaskan
3Mqy
<5358>
tujuh kali lipat
2Mytebs
<7659>
kepada
 
 
Lamekh
5Kmlw
<3929>
dibalaskan
 
 
77
7hebsw 6Myebs
<7651> <7657>
kali lipat
 
 
25
Adam
2Mda
<121>
bersetubuh
1edyw
<3045>
lagi
3dwe
<5750>
dengan
4ta
<853>
istrinya
5wtsa
<802>
dan istrinya itu

melahirkan
6dltw
<3205>
anak laki-laki
7Nb
<1121>
lainnya dan
 
 
menyebut
8arqtw
<7121>
 
9ta
<853>
namanya
10wms
<8034>
Set
11ts
<8352>
sebab
12yk
<3588>
katanya
14yl
<0>
Allah
15Myhla
<430>
menentukan
13ts
<7896>
benih
16erz
<2233>
yang
 
 
lain
17rxa
<312>
bagiku sebagai
 
 
ganti
18txt
<8478>
Habel
19lbh
<1893>
karena
20yk
<3588>
Kain
22Nyq
<7014>
telah
 
 
membunuhnya
21wgrh
<2026>
26
Seorang
 
 
anak
5Nb
<1121>
laki-laki
 
 
juga
2Mg
<1571>
 
3awh
<1931>
lahir
4dly
<3205>
bagi
 
 
Set
1tslw
<8352>
dan dia
 
 
menyebut
6arqyw
<7121>
 
7ta
<853>
namanya
8wms
<8034>
Enos
9swna
<583>
Pada
10za
<227>
masa itulah manusia
 
 
mulai
11lxwh
<2490>
memanggil
12arql
<7121>
nama
13Msb
<8034>
TUHAN
14hwhy
<3068>
 
15P
<0>